HOTARAREA NR.16/25.02.2021

Privind aprobarea propunerii de casare a unor obiecte de inventar si scoaterea din functiune a

unor mijloace fixe

Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.681/12.02.2021 Tnsotit de raportul nr.684/12.02.2021 al compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Stremt . referatul de aprobare nr.687/12.02.2021, propunerea comisiei de casare precum si avizul comisiilor de specialitate nr 1,2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt

In conformitate cu prevederile:

L.15/1994 (republicata) privind amortizarea capitalului imobilizat Tn active corporale §i necorporale

H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L. 15/1994, modificata si completata prin OG 54/1997

O.G. 112/31 august 2000 – pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare §i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului §i al unitatilor administrative;

L. Contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare – Ordinul 2861/2009 de aprobare a Normelor privind oraganizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

H.G. 1031/1999 republicata privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrativ teritoriale

– art. 22 din Ordonanta de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea §i amortizarea activelor fixe aflate Tn patrimoniul institutiilor publice

art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administrate

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) lit.c , art.289 art. 139 alin 3 lit a art.196 alin.1 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA?TE:

Art.1 Se aproba propunerea de casare a obiectelor de inventar cu o valoare totala de 56263,02 lei potrivit anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Compartimentul Contabilitate va lua masuri pentru scoaterea din inventar a obiectelor casate si a mijloacelor fixe .

Text Box: Presedinte sedinte Consilier
FLOREA CORNELIU
Text Box: Contrasemneaza, Secretar general, BUDA OLIMPIA VIORICA

Art. 3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba,Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanja de contencios administrativ.

COMUNA STREMT CUI 4562184 NR.

Text Box: SEAPROBA
PRIMAR
POPA TRAIAN STEFAN
PROCES VERBAL DE PROPUNERE CASARE A OBIECTELOR DE INVENTAR Incheiat azi________________

Subsemnatii PUSCAS HORIA CALIN ,BUDA OLIMPIA VIORICA, CETEAN OLIVIU TIBERIU, RAD IOAN OVIDIU , si INDREI DIANA LAVINIA , membrii in comisia de inventariere a COMUNEI STREMT, am procedat la inventarierea obiectelor de inventar ale COMUNEI STREMT In urma inventarierii propunem la casare obiectele de inventar care nu mai indeplinesc conditiile tenice de utilizare si care la data incheierii procesului verbal prezinta un grad mare de uzura fizica si morala .

Obiecte de inventar propuse spre casare se regasesc conform situatiei de mai jos.

Nr. crtDenumirea obiectului de inventarU/MCantitatePret unitarValoareMotivul casarii
 PROTECTIE CIVILA     
1CismePER498.6394.40 
 Total   394.40 
 CAMIN GIOAGIU     
1SCAUNEBUC16029.754760 
2LINGURA INOX 103.535 
3PAHAR TUICA 6CLBUC473.17730152.51 
4CUTITEbuc135.5972.67 
 Total   5020.18 
 Camin Geomal     
1Oliviera pe suport portelanBuc563.93319.65 
 Total   319.65 
 Primarie     
1Lsd viertaBucrl~949.9949.9 
 Total   949.9 
 Camin     
1Ob inventarSet27881576 
 Camin     
1Farfurii adanciBuc1781.08192.24 
2Farfurii desertBuc1870.95177.65 
3Farfurii intinseBuc2961.3384.80 
 Total   754.69 
 Camin     
1Farfurie desertBuc156.0490.60 
 
2Farfurie intansaBuc177.91134.47 
 Total   225.07 
 Camin Stremt     
1Pahar apa 29 clbuc163.1049.60 
2Pahar Tuica 6 clBuc71.399.73 
 Total   59.33 
 Primarie     
1MotounealtaBuc121002100 
2Aparat multifunctionalBuc171007100 
3CopiatorBuc11059110591 
4Statie electricaBuc1200200 
5Statie de lucruBuc121002100 
6Statie de lucruBuc121002100 
7Statie de lucruBuc121002100 
8Statie de lucruBuc121002100 
9Statie de lucruBuc121002100 
10Statie de lucruBuc121002100 
11Statie de lucruBuc121002100 
12Server ibmbuc175097509 
13Birou coltbuc110501050 
14Birou coltbuc11093.501093.50 
15REMORCA 7TOBUC114.3014.30 
16Internet conexiuneBUC126062606 
 Total   46963.8 
COMISIA DE INVENTARIERE  
Nume prenumeFcMembrii:Semnatura
PUSCAS HORIA CALINVICEPRIMARpre§edinte 
BUDA OLIMPIA VIORICASECRETARmembrutj /Til
CETEAN OLIVIU TIBERIUCONSIDER ASISTENTmembru 
RAD I0AN OVIDIUCONSIDER ASISTENTmembru 
INDREI LAVINIA DIANACONSIDER ASISTENTSecretar