HOTARAREA NR. 15/25.02.2021

Privind aprobarea inventarului anual si patrimoniului public si privat al Primariei comunei Stremt
administrate de Consiliul local Stremt pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Stremt , judejul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021;

Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.680/12.02.2021 comisiei de inventariere anuala a elementelor de activ si pasiv cu ocazia incheierii exercitiului financiar 2020 precum, r si avizul comisiilor de specialitate nr1,2 si 3 din cadrul Consiliului local al comumei Stremt In conformitate cu prevederile:

  • L. 15/1994 (republicata) privind amortizarea capitalului imobilizat Tn active corporale §i necorporale
  • H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L. 15/1994, modificata si completata prin OG 54/1997
  • O.G. 112/31 august 2000 – pentru reglementarea procesului de scoatere din funcjiune, casare §i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului §i al unitatilor administrative;
  • L. Contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul 2861/2009 de aprobare a Normelor privind oraganizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
  • H.G. 1031/1999 republicata privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrativ teritoriale

art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administrate

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) lit.c , art.289 art. 139 alin 3 lit a art.196 alin.1 lit.a si art. 198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA?TE:

Art.1 Se Tnsu§e§te Inventarul mijloacelor fixe domeniul public si privat al comunei administrat de consiliul local, existente la data de 31 decembrie 2020 potrivit procesului verbal privind Tnchiderea inventarierii la data de 31.12.2020 anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Tn valoare totala dupa cum umeaza:

Mijloace fixe total

Grupa I- total –          47.077.840,54 lei

  • domeniul public – 35.847.827,47 lei
  • domeniul privat- 11.230.013,07 lei Grupa II total -738.481,30 lei

Grupa III: mobilier si aparatura: 128.629,91 domeniul privat

ROMANIA

JUDEJULALBA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREMJ

Stremt, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302 e-mail: primaria stremtffivahoo.com

Art. 2 Se Tnsuseste Inventarul obiectelor de mica valoare si scurta durata reprezentat de Obiecte de inventar al comunei administrat de consiliul local, existente la data de 31.12.2020, In suma de 542760,26 lei potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Evidentierea contabila a bunurilor apartinand domeniului public si domeniului privat, asa cum au fost insusite potrivit art. 1-2, se face in continure distinct potrivit legii.

Art. 4 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil ,se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanja de contencios administrativ