HOTARAREA NR.14/25.02.2021

Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic
care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt,
pentru perioada 01.01-31.01.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.682/12.02.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.01- 31.01.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.688/12.02.2021 Avand in vedere :

  • solicitarea Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Stremt nr. 132/02.02.2021 inregistrata sub nr.562/03.02.2021

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 685/12.02.2021 prin care se propune decontarea navetei cadrelor didactice conform HG 569/2015

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr.1 §i 2
  • prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 si art. 304 alin 14 a Legii educatiei nr. 1/2011

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala Tn administrajia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (2) lit. a si alin. 6 lit. b art.139 alin.(1) art.196 lit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1 Aproba decontarea cheltuielior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.01-31.01.2021 – in cuantum de 180,80 lei.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremt se va afi§a la sediul Primariei comunei Strem{ si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile la instanja de contencios administrate.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

CONSIDER                                                         SECRETAR GENERAL, FLOREA CORNELIU BUDA