HOTARIREA NR.13/25.02.2021
Privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al comunei Strem$, judejul Alba, Tntrunit Tn sedinja ordinara din data de 25.02.2021

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 123 alin 1 din OUG nr.57/2019 prvind Codul administrativ.

In temeiul art.139 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modoficarile si completarile ulterioare

HOTARA§TE

Art I.AIege presedinte de sedinta pe d-l consilier Florea Corneliu.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Alba, celui Tn cauza si se va afisa la sediul §i pe site-ul Consiliului local Stremt.