Consiliul Local al comunei Stremt, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara la data de 20.04.2021

Avand in vedere Raportu! nr.2130/19.04.2021 a compartimentului de specialitater prin care se propune revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Stremt nr. 121/28.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala -Subprogramul “Modernizarea satului romanesc” precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 ale Consiliului local al comunei Stremt

Avand in vedere faptul ca indicatorii tehnico- economici aprobati prin HCL nr.121/2019 pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – Subprogramul “Modernizarea satului romanesc” nu mai corespund datorita cresterii preturilor, in vederea depunerii cererii de finantare prin programul PNDL se impune revocarea hotararii amintite mai sus si adoptarea unei

hotarari noi.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrate In temeiul – art.8, art. 129, alin. (14) , art. 139 alin 3 lit a art.196 alin.1 iit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile

ulterioare
HOTARA?TE:
Art 1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local al comunei Stremt nr. nr.121/2019 pentru proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt, Judetul Alba” din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – Subprogramul “Modernizarea satului romanesc”

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Stremt, Institutiei Prefectului judetul Alba, celor Tn cauza si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ Tn termen de 30 zile.