DISPOZITIA NR. 8^15.07.2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE
Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 22.07.2021 ora 10.00 , la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut Tn anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt Tn format letric, prin comunicare la domiciliu si Tn format electronic.

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr.2 pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport Comisia nr.3 administrate publica, juridica si de disciplina, relatii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relatii internationale

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunicadnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institu{iei;

Anexa la dispozitia nr.83/15.07.2021 PROIECT AL ORDINEI DE Zl

1.Project de hotarare privind rectificare buget local pentru anul 2021 Initiator- primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Scoala Gimnaziala Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobare executie bugetara pentru trimestrul II 2021 Initiator -primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare acordarea DIPLOMEI DE AUR si a unui premiu din bugetul local pe anul 2021 a cuplurilor din comuna Stremt care au Tmplinit 50 sau 60 de ani de casatorie neTntrerupta

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Indrei Lavinia Diana Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind Tnregistrarea COMUNEI STREMT Tn Sistemul National Electronic de Plata (SNEP) on-line a impozitelor §i taxelor locale utilizand cardul bancar, si pentru instalarea unui terminal de plata (POS) precum §i stabilirea modului Tn care sunt suportate comisioanele aferente

Initiator -primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare si utilizare a iazului ce strabate localitatea Stremt

Initiator -viceprimar-Puscas Horia Calin

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Bic lulian Sef SVSU Stremt Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii provizorii in Cartea Funciara a comunei Stremt a unor imobile situate in extravilanul comunei Stremt (drumuri agricole).

Initiator -primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

8.Project de hotarare privind aprobare programului manifestarilor Fii Satului Stremt

Initiator -primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Santoma Sorin Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3