Anexa la dispozitia nr. 72/2022

PROIECT AL ORDINEI DE Zl

  1. Project de hotarare privind acrodarea unui sprinin financiar pentru cultele reliqioase

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind retragere drept de folosinta teren Leqea nr 15/2003

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-l Bic lulian loan, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind atribuire teren Leqea nr 15/2003

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

7 . Project de hotarare privind instituirea taxei speciale de 10 lei reprezentand

contravaloarea placutelor cu numerele administrartive pentru imobilele de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea acordarii de indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la activitatile prevazute Tn Program de catre personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate

Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

PREZENTAREA RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI II Diverse
Contrasemneaza Secretar general BUDA OLIMPIA VIORICA

DISPOZITIA NR. 72/17.03.2022 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE

Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 24.03.2022 ora 1000, la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt Tn format letric, prin comunicare la domiciliu si Tn format electronic

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celortrei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – pentru agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

Comisia nr.2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia sociala, protectia copilului

Comisia nr.3 juridica si discipline

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunicadnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institutiei;