Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE
Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 30.06.2021 ora 10.00 , la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoztya consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt in format letric, prin comunicare la domiciliu si Tn format electronic.

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt $i anume

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr.2 pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport Comisia nr.3 administrate publica, juridica si de disciplina, relatii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relatii internationale

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formulSrii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institujiei;