DISPOZITIA NR. 60/20.0^2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

o
DISPUNE
Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 27.05.2021 ora 10.00 , la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut Tn anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt Tn format letric, prin comunicare la domiciliu si in format electronic.

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr.2 pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport Comisia nr.3 administrate publica, juridica si de disciplina, relajii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relatii international

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institutiei;