Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand in vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificSrile si completSrile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificSrile si completSrile ulterioare
DISPUNE
Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 25.03.2021 ora 10.00 , la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. $edinta va avea locTn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevSzut in anexa care face parte integrants din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele inscrise le proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt in format letric, prin comunicare la domiciliu si in format electronic

Art.5. Proiectele de hotSrari, Tnsotite de documentele prevSzute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr.2 pentru protectia mediului, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport Comisia nr.3 administratie publics, juridicS si de disciplina, relatii cu publicul, drepturile omului, munca si protectie sociala, protectia copilului, minoritatii si relatii internationale

Art.6. Asupra proiectelor de hotSrari inscrise Tn proiectul ordinii de zi exists posibilitatea formulSrii si depunerii de amendamente de fond sau de forms .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publics prin afisare la avizerul §i pe site-ul institutiei;