DISPOZITIA NR. 33/17.02.2022 Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE

Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 24.02.2022 ora 10°°, la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt Tn format letric, prin comunicare la domiciliu si Tn format electronic

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – pentru agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

Comisia nr.2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia sociala, protectia copilului

Comisia nr.3 juridica si discipline

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institu|iei;

Contrasemneaza Secretar general BUDA OLIMPIA VIORICA

Anexa la dispozitia nr. 32/2022
PROIECT AL ORDINEI DE Zl

  1. Project de hotarare privind aprobarea clasificarii unui drum Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare penru anul 2021

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana-Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind desemnarea reperzenatului consiliului local Stremt si a supleantului Tn Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de Tnvatamant preuniversitare de stat, Sesiunea 2022

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Project de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la ADI Salubris Alba

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

  1. Proiect de hotarare privind privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Stremt a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori Tn cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuate ale secretarului general al comunei Stremt Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3 II Diverse
Contrasemneaza Secretar general BUDA OLIMPIAiVIORICA