Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand In vedere prevederile art. 133, alin.1,134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modific£rile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si completarile ulterioare

DISPUNE

Art.1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 30.09.2021 ora 900, la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc In sala de sedinfe proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Inscrise le proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt in format letric, prin comunicare la domiciliu si in format electronic

Art.5. Proiectele de hotarari, msofite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – pentru agriculture, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

Comisia nr.2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia sociala, protectia copilului

Comisia nr.3 juridica si discipline

Art.6. Asupra proiectelor de hotSrari Inscrise In proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formuierii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Text Box: Primar
POPA TRAIAN STEFAN
Text Box: ContrasemneazS Secretar general BUDA OLIMPjLA VIORICA

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunica:lnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §i pe site-ul institutiei;

ROMANIA
JUDEJULALBA

PRIM ARIA COMUNEI STREMJ

Streml, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302      e-mail: primaria_stremt@yahoo.com___________________________________

AnexS la dispozijia nr. 106/23.09.2021 PROIECT AL ORDINEI DE Zl

 1. Project de hotarare privind desemnare reprezentant In Comisia pentru evaluarea §i asigurarea calitatii in §coala Gimnaziala „Timotei Ovidiu Tarnu„Stremt pentru anul §colar 2021-2022

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-na Indrei Lavinia Diana Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Project de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administrate al §colii Gimnaziale „Timotei Ovidiu Tarnu,.Stremt pentru anul §colar 2021-2022

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Indrei Lavinia Diana Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Project de hotarare privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-l Galddea loan Liviu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Project de hotarare privind aprobarea montarii unor limitatoare de vitezS pe strazile cu potential ridicat de circulate rutiera §i pietonalS de pe raza comunei Stremt, judetul Alba

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-l Ceteal Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Proiect de hotarare privind modificare HCL nr 11/2021 privind aprobarea recoltarii §i valorificarii cantitajii masei lemnoase pe anul 2021

la Ocolul Silvic lezerul Trascau Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-na Vajasdi Pilt Maria Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Proiect de hotSrare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 Inifiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 .2 ,3

 • Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Romans Geomal pentru construirea unei capele mortuare

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Intocmit de d-na Stancescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 • Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor economici pentru proiectuLModernizare strSzi In satul Geomal, comuna Stremt, jud.Alba,,

ROMANIA
JUDEJULALBA

PRIMARIA COMUNEI STREMJ

Stremt, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302

e-mail: primaria_stremt@yahoo.com____________________

Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na StSncescu loana Laura Avizele comisiei de specialitate nr.1 .2 ,3

 • Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Stremt Initiator-primar-Popa Traian Stefan

Raportul compartimentului de specialitate tntocmit de d-na Buda Olimpia Viorica Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 1. Proiect de hotSrSre privind aprobarea unor masuri de imbunatafire a actului de transparent^ decizionala si crestere a gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public produse si/sau gestionate de aparatul de specialitate al primarului comunei Stremt Stremt

Initiator-consilier local Lazar loan Dorel

Raportul compartimentului de specialitate tntocmit de d-na Buda Olimpia Viorica Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea montarii unor indicatoare cu limitare de viteza pe DC75 Stremt-Geomal

Initiator-consilieri locali PNL si USR PLUS

Raportul compartimentului de specialitate tntocmit de d-l Cetean Oliviu Tiberiu Avizele comisiei de specialitate nr.1 .2 .3

II Diverse