Pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de §ef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, pe perioada nedeterminata, la compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

ROMANIA JUDEJULALBA COMUNA STREMJ Nr. 4564/07.10.2022
ANUNTCONCURS

Pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de §ef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, pe perioada nedeterminata, la compartimentul Serviciu Voluntar pentru

Situatii de Urgenta

Primaria comunei Stremt, cu sediul in Stremt, str. Principals*, nr. 136, judetul Alba, in temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea unui numar de 1 functii contractuale vacante. dupa cum urmeaza:

• denutnirea postului: .Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, pe perioada nedeterminata, la compartimentul Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

• Pentru a participa la concurs, candidatii trcbuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. conditii generale:
 • are cetajenia romana, cetspenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparpnand Spafiului Economic European §i domiciliul in Romania;
 • cunoa§te limba romana, scris §i vorbit;
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • are capacitate deplina de exercipu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaple sanitare abilitate;
 • indepline§te condipile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte condipi specifice potrivit cerinjelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infracpuni contra umanitapi, contra statului ori contra autoritapi, de serviciu sau in legatura cu serviciul. care impiedica infaptuirea justipei, de fals ori a unor fapte de coruppe sau a unei infracpuni savarsite cu intenpe, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcpei, cu exceppa situapei in care a intervenit reabilitarea.
 1. conditii specifice:
 • nivelul studiilor: medii absolvite cu diploma de bacalaurcat;
 • vechimea in spccialitate necesara ocuparii postului: nu se solicita;
 • alte conditii specifice: vechime in munca minim 5 ani, permis de conducere Categoria B si C,

Domiciliu pe raza comunei Stremt, avand in vedere natura funcpei ce presupune intervenpi imediate in cazul producerii unor situapi de urgenta . Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune la sediul Primariei comunei Stremt, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, un dosar de concurs cuprinzand urmatoarele documente:

a) Cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei

b) Copie act de identitate , sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii, dupa caz ;

c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *