ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI, STIMULENTULUI DE INSERȚIE, SPRIJINULUI LUNAR PENTRU COPILUL/PĂRINTELE CU DEZABILITAT

Listă acte necesare

 • Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie)
 • Acte de identitate ale solicitantilor (original si copie)
 • Certificat de casatorie sau livret de familie (original si copie)

In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, se prezinta ancheta sociala

 • Extras de cont (contul IBAN de la banca), daca solicitantul opteaza pentru primirea indemnizatiei sau stimulentului in cont personal
 • Dispozitia/decizie de suspendare a contractului individual de munca pentru perioada de 2 ani sau 3 ani (in cazul copilului cu handicap)
 • Adeverinta angajator
 • Un dosar plic
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil, daca este cazul
 • Certificat de incadrare in gradul grav sau accentuat al parintilor, daca este cazul
 • Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament ori in plasament in regim de urgenta (conf.Legii)
 • Decizia de impunere (pt. persoanele fizice autorizate)
 • Dispozitia de reincepere a activitatii (pentru dosarul de stimulent)

Observatii

Actele necesare sunt aceleasi si in cazul “Stimulentului de insertie” (acordat in cazul reinceperii activitatii).
Pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent este obligatorie prezenta ambilor părinți.

ACORDAREA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Lista acte necesare

 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
 • Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
 • Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membri familiei (in luna anterioara depunerii cererii)
 • Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie

Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege

 • Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
 • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Municipale Alba Iulia
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • Un dosar cu sina

Nota : Alocația pentru susținerea familiei este o forma de sprijin pentru familiile sau persoanele singure care au în întreținere copii cu vasta de pana la 18 ani, care fecventează cursurile unei forme de învățământ și ale căror venituri nu de depășesc 530 lei/ membru de familie.

VENIT MINIM GARANTAT

Lista acte necesare

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de venituri(adeverinta de salar net plus tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
 • Adeverinta de la AJOFM Alba pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copil in varsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de incadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani, si minori care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Certificat de la Directia de Taxe si Impozite pt. persoanele peste 18 ani
 • Adeverinta de la Administratia Finantelor Municipale Alba Iulia
 • Cupon de alocatie de stat din luna anterioara depuneri cererii sau fisa platilor de la AJPIS
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu
 • Adeverinta de la registrul agricol cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
 • Un dosar cu sina

Observații

 1. Dupa caz, se pot solicita si alte acte pentru completarea dosarului.
 2. În cazul in care sunteti in posesia unor bunuri de pe lista din Anexa 4 nu va incadrati in prevederile legale de acordare a ajutorului social.

ACTE NECESARE PENTRU STIMULENT EDUCAȚIONAL (TICHET SOCIAL PENTRU GRĂDINIŢĂ)

Lista acte necesare

 • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
 • Livret de familie (original și copie xerox)
 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie xerox)
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie xerox)
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani (original și copie xerox)
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
 • Sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere
 • Adeverință anaf pentru toți membrii majori
 • Hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată disparut/dispărută; prn care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecata, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii
 • Dosar șină
 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII

Lista acte necesare

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului
 • Un dosar plic

ANCHETĂ SOCIALĂ HANDICAP MINORI

Lista acte necesare

 • Actul de identitate al copilului (certificat de naștere/ carte de identitate);
 • Actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 • Fișa medicală de la medicul de familie;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Fișă de evaluare psihologică (după caz);
 • Fișă psihopedagogică (după caz);
 • Ultimul certificatul de încadrare în grad de handicap și Planul de recuperare;

ANCHETA SOCIALA LA COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ALBA

Lista acte necesare

 • Copie act de identitate ( solicitant şi pentru cine se solicită ancheta socială) – copie şi original
 • Copie scrisoare medicală si referat medical, ( evaluare psihologică/ după caz)
 • Copie ultimul certificat de încadrare într-un grad de handicap (după caz)