Economia

Agricultura. De la începuturile existenţei acestei aşezări omeneşti, preocupările locuitorilor au fost orientate spre activitatea agricolă. De altfel agricultura, ca veche îndeletnicire, era favorizată de condiţiile pedo-climatice.

Suprafaţa de teren de care dispune comuna Stremț este de 7417 ha din care 546 ha este intravilan, iar restul de 6871 ha constituie extravilan.

Repartizarea suprafetei totale în anii 2007 - 2008

Destinația terenului agricol Suprafața -ha-
Pășuni
1138
Fânețe
654
Vii
20
Livezi
73
Teren arabil
1693
Total agricol
3578

Cea mai mare parte a terenului agricol este formată din terenul arabil în podere de 47,32%, fiind urmată de pășuni, care au un procent de 31,80%, restul suprafeței fiind ocupată de vii, livezi şi fânețe în procent de 20,80%.

 

Dotări tehnice agricole. În tabelul alăturat este prezentat numărul utilajelor agricole de pe raza comunei, utilaje care satisfac necesarul în cea ce privesc problemele de întreținere şi de lucrare a terenurilor agricole.

Maşini şi utilaje agricole Anul 2008
  Tractoare
120
  Pluguri cu tracţiune animală
100
  Grape cu tracțiune animală
100
  Semănători pentru păioase
5
  Maşină pentru semănat porumb
4
  Discuri
50
  Combine
2

 

Destinația terenului agricol în anii 2006-2007-2008 -ha-

Culturi agricole 2006
2007
2008
  Grâu
500
500
500
  Orzoaică de primăvară
300
300
200
  Ovăz
100
100
40
  Floarea soarelui
150
100
21
  Legume
30
30
30
  Cartof
20
20
20
Din datele prezentate în tabelul alăturat se poate observa destinația terenului agricol din comuna Stremţ. În ceea ce constă suprafețele destinate culturilor de cereale grâul ocupă o pondere de 62,5% din totalul terenului agricol, fiind urmat de cultura de orzoaică, care este în scădere în anul 2008 față de anii anteriori, restul suprafețelor agricole sunt destinate culturilor de: floarea soarelui, legume, cartof în difetite proporții.


Producţia medie obținută la ha în anii 2006-2008 pe teritoriul comunei Stremţ

Producție medie la hectar 2006
2007
2008
  Grâu
3500
4000
4500
  Orzoaică de primăvară
2000
2000
2200
  Ovăz
2000
2000
2000
  Floarea soarelui
2500
2500
2500
  Cartof
20000
20000
20000
  Legume
10000
10000
10000

Făcând referire la datele de alături se observă o creștere a producției de grâu de la an la an cu 500 kg la ha, orzoaia înregistrează o creștere a producției doar în anul 2008, respectiv cu 200 kg/ha. Restul culturilor practicate de locuitorii comunei înregistrează acceaşi producție pentru întreaga perioadă de timp luată în calcul.

 

Creşterea animalelor. O altă ramură agricolă de tradiţie a locuitorilor din Stremţ, a reprezentat - o, dintotdeauna, creşterea animalelor. În ceea ce priveşte creşterea animalelor pe teritoriul comunei Stremţ, acestea se cresc pentru acoperirea nevoilor gospodăreşti a locuitorilor în special celor din satele aparţinătoare.

Efectivele de animale în anii 2006-2008

Specie 2006
2007
2008
  Bovine
420
400
350
  Ovine
2400
2600
2800
  Cai
100
105
110
  Boi pentru tracțiune (perechi)
15
10
8
  Porci
1500
1400
1300

Prin observarea datelor prezentate în tabelul alăturat, se poate concluziuona faptul că pentru unele specii s-au înregistrat scăderi ale numărului de animale în anul 2008 față de anii precedenți 2006 și 2007 de (bovine, boi pentru tracțiune și porci), iar pentru ovine şi cabaline situația s-a prezentat în sensul invers, înregistrându-se o creștere ușoară de la 2400, efectivul ovinelor în 2006 la 2600 în 2007 şi apoi la 2800 în anul 2008. Efectivul de cai a crescut cu 5 atât în 2007 față de 2006 cât șă în 2008 față de 2007.

 

Viticulura. Pe teritoriul comunei Stremţ există condiţii prielnice pentru cultivarea viţei de vie existând o suprafaţă cultivată anual de 34 ha.

 

Pomicultură - este un domeniu ce găsește condiții prielnice de dezvoltare în cadrul teritoriului comunei Stremţ, existând o suprafață de 183 ha livada de meri. Pe teritoriu comunei, datorită condițiilor prielnice de dezvoltare a pomilor fructiferi, în livezile proprii se pot întâlnii şi alte specii precum: cireșul, vişinul, nucul, părul, caisul şi alții.

 

Silvicultura - datorită situării teritoriului comunei într-un areal favorabil silviculturii, această ramură este bine reprezentată, existând la nivelul comunei 2211 ha. Întâlnim păduri de amestec gorun cu carpen (Arpinus betulus), cucer (Querqus cerris), stejar pufos (Quwerqus pubescens) şi cireş sălbatic (Cerasus avium), pădurii de fag (Fagus silvatiua), de fag în amestec cu gorunul (Wuerqus robur). Coniferele ocupă suprafeţe mici: pinul (Pinus silvestris) şi molidul (Picea pungens), sunt întâlnite în zonele cele mai înalte ale comunei pe teritoriul satului Faţa Pietrii şi Măgurii Geomalului.
În cadrul rezervației se află etajul pădurilor de amestec de fag (Fagus silvatica) cu gorun (Quercus petraea). Pe culmea calcaroasă s-au păstrat o serie de plante saxicole: Saxifraga paniculata, Asperula capitata, Dianthus spiculifolius şi graminee de stâncărie: Sesleria rigida, Festuca cinerea.
Fondul cinegetic este foarte bogat şi variat. Dintre mamiferele de interes cinegetic prezente pe raza fondului de vânătoare, semnalăm prezenţa cerbului carpatin (Cervus elephus) şi a căpriorul de pădure (Capreolus capreolus) specifice pădurilor din zona înaltă de munte, carnivorele mari ursului carpatin (Ursus arctos), lupului (Lupus caninus), viezuri, hârciogul (Cricetus cricetus), nizonul (Ondrata zibethica) etc.
Lumea păsărilor este de asemenea bogată şi variată, fiind prezent vulturului negru (Aegypius monactus), acvilei de munte (Aquila chrysaetos), acvila mică (Hierartis penuatus), însă cele care caracterizează zona menţionăm: struzul de vâsc (Turdus viscurus), gaiţa (Garrulus glandarius), mierla (Turdus merula), ciocănitoarea pestriţă (Dendrocapus medius), piţigoiul mare (Parus major), bufniţa (Bufo bufo), uliul şorecar (Buteo buteo), stăncuţa (Corvus monedule), guguştiucul (Stroptopelia decaota), vrabia (Passer domestica), fazanul (Phasianus colchicus), provenit din colonizări, cucuveaua (Athene noctua), mai pot fi întâlnite şi o serie de oaspeţi de primăvară: lăstunul (Delicon urbica), rândunica (Hirindo rustica), cucul (Cuculeos canaris), potârnichea (Perdix perdix), privighetoarea (Luscinia megarhynscos), barza albă (Ciconia Ciconia), etc.
În zona josă a fondului de vânătoare, pe cursul inferior al văii Stremţului, până la vărsarea în râul Mureş, în zăvoaie se pot întâlni numeroase specii de raţe sălbatice, unele adevărate rarităţi: raţa sunătoare (Bucephala clangula) şi raţa de gheaţă (Clangula hiemalis), ambele specii nordice, care apar în special toamna, iar iarna doar accidental.

 

Piscicultură - teritoriul comunei Stremţ este drenat de Valea Stremţului, pe langă aceasta se mai găsesc două lacuri antropice, unul în Geoagiu de Sus restrâns ca întindere situat la intrarea în sat, în apropierea văii Stremţului, format dintr-o meandră a acestuia şi alimentat de un afluent, iar celălalt este Lacul Stremţ situat lângă ruinele fostei cetăţi a Diodului.
Ihtiofauna este reprezentată prin crap (Cyprinus carpio), mreană (Barbus barbus), clean (Leuciscus cephalus), păstrăv (Salmo trutto fario) etc.


Industria este foarte puțin prezentă în comuna Stremţ. Exista o fabrică de încălțăminte, un agent economic ce se ocupă cu prelucrarea brută a lemnului.


Comerţul - este reprezentat prin cei cinci agenți economici care îşi desfășoară activitatea prin magazine alimentare, nealimentare şi baruri.


Serviciile - sunt prezente prin activităţi de transport rutier de mărfuri, agenție imobiliară, construcții, lucrări agricole.
În această zonă sunt întâlniți agenți economici, care practică diferite activități care se bazează pe comerț cu amănuntul în magazine, cu vânzare de produse alimentare, băuturi şi tutun. Pe lângă aceste activități se întâlnesc activități precum fabricarea construcții, transport rutier de mărfuri, exploatare forestieră şi altele.

Agenții economici din comuna Stremţ sunt:

1. SC ALY SRL - Comerț cu amănuntul
2. AF RAUL - Comerț cu amănuntul
3. DIAMANTUL BAR CONF SRL- Baruri şi alte activități de servire băuturi
4. SC GHEPARDUL SRL - Fabricarea încălțămintei
5. SC CÂMPUL SPERANȚEI - Alte forme de învățământ
6. SOCIETATEA DE KARITATE KULIK APULUL - Fără scop patrimonial
7. SC BOCANICUL SRL - Transport rutier de mărfuri
8. SC RAMONA SILE SRL - Comerț cu amănuntul
9. SC DAMIAN TRANS SRL - Transport rutier de mărfuri
10. SC PESCĂRUȘ SRL - Transport rutier de mărfuri
11. SC KING ASI AGENT DE ASIGURĂRI - Asigurări
12. SC SEVEN STAR SRL - Construcții
13. SC SORI&ANTO SRL - Transport rutier de mărfuri
14. SC GEOPAL SRL - Tăierea şi rândeluirea lemnului
15. SC DINAMIC INVEST SRL -  Agenții imobiliare
16. SC ADYMAR SPED SRL - Transport rutier de mărfuri
17. DARK SERVICE SRL -  Reparații electrice
18. SC BULZU ONIX SRL - Transport rutier de mărfuri
19. SC FUL EUROPA SRL - Lucrări agricole
20. SC MART CONS SRL - Construcții
21. GIADA GRUP SRL - Comerț cu amănuntul
22. SC AUTOTEHNIC IMPEX SRL - Transport rutier de mărfuri