Analiza SWOT a comunei

RESURSE UMANE
Puncte tari

• Oameni ospitalieri, muncitori, deschişi, cu spirit de concurenţă;
• Populaţie eterogenă (români şi maghiari);
• Un număr mare de confesiuni religioase foarte bine organizate din punctul de vedere al statutului religios (adventiști
de ziua a șaptea, Martorii lui Iehova, ortodocşi);
• Persoane calificate în administraţia publică locală;
• Bună comunicare între primărie şi cetăţeni;
• Personal calificat în industrie;
• Cadre didactice calificate;
• Cadre medicale calificate în domeniul medico -sanitar: medicină umană şi în domeniul veterinar;
• Personal calificat în agricultură şi în zootehnie;
• Asociaţia agricolă SC FUL EUROPA SRL
• Casa de copii de tip familial Sf Ghelasie;
• Existenţa inţiativei din partea tineretului din comună;
Puncte slabe
• Îmbătrânirea populaţiei în mediul rural;
• Migrarea forţei de muncă spre Teiuş, Aiud, Alba Iulia;
• Natalitate scăzută;

• Lipsa forţei de muncă calificate în unele sectoare;

• Insuficienţa locurilor de muncă;
• Lipsa unui centru de consiliere locală
• Personal didactic navetist;
• Cadre medicale navetiste;
• Numărul insuficient de personal calificat în agricultură şi zootehnie;
• Predomină vârsta a doua;
• Spor natural negative;
• Migrarea tinerilor;

• Lipsa unui centru de consiliere pentru cetăţeni;
Oportunităţi
• Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Ocupare şi Formare Profesională;
• Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara comunei prin investitori;
• Acordarea de facilităţi pentru investitori, angajatori şi angajaţi;
• Realizarea şi organizarea de cursuri de calificare şi recalificare profesională;
• Legislaţie în favoarea atragerii intelectualilor şi tinerilor în mediul rural (avantaje pentru profesorii sau/şi tinerii care se stabilesc la sat);
• Dezvoltarea resurselor umane în cadrul porgramelor PHARE şi POS - DRU;
• Implicarea şi colaborarea dintre APL şi sfera civilă (cetăţenii);
Riscuri
• Scăderea nivelului de calificare profesională a tinerilor;
• Inexistenţa coeziunii sociale.

 

INFRASTRUCTURA FIZICĂ
Puncte tari

• Acoperirea teritorială bună a reţelei de distribuţie cu energie electrică în toate satelecomponente;
• Reţea de telefonie fixă în toate satele comunei;
• Telefonie mobilă Orange, Vodafone, Zapp (parțial);
• Există reţea de televiziune prin cablu în Stremţ, Geoagiu de Sus şi Geomal;
• Există reţea de internet în Stremţ şi Geoagiu de Sus;
• Acces la căi de transport rutier
• Apropierea de reşedinţă de judeţ;
• Există microbuz pentru transportul elevilor din sate aparținătoare;
• Contract cu firmă de strângere a gunoiului SC Salprest SC în Stremţ, Geoagiu de Sus, iar pentru localitatae Geomal există inițiativă în acest sens;
• Există cămin cultural în Stremţ, Geoagiu de Sus şi Geomal;
• Există bibliotecă comunala şi şcolară;
• Există reţea de gaze naturale în Stremţ;
• Şcoală generală în Stremţ, Geomal şi Geoagiu de Sus;
• Există grădiniță cu program normal în Stremţ, Geogiu de Sus şi Geomal;
• Starea clădirilor în care se desfășoară activitatea didactică este bună;
• Cabinet medical uman Stremţ Geogiu de Sus,Geomal
• Cabinet medical veterinar Stremţ
• Iluminat public în toate satele componente;
• Există coşuri de gunoi Stremţ Geoagiu de Sus;
• Proiect în derulare pentru drum forestier sat Geomal;
Puncte slabe
• Lipsă reţea de apă potabilă în satele componente;
• Lipsă reţea de canalizare;
• Lipsa unei acoperiri mai bune din partea operatorilor de telefonie mobilă;
• Lipsa mai multor furnizori de televiziune prin cablu pentru concurenţă;
• Lipsa unei reţele de mare viteză pentru acesul la internet;
• Degradarea continuă a drumurilor,
• Lipsa mijloacelor moderne de stingere a incendiilor;
• Lipsa locurilor amenajate pentru petrecerea timpului liber;
• Lipsa colectării deșeurilor menajere în satele Faţa Pietrii de către o firmă specializată;
• Starea clădirii este bună;

• Lipsa haldelor ecologice de colectare a deșeurilor menajere în Faţa Pietrii şi Geomal;

• Puţine spaţii amenajate de joacă pentru copii;
• Clădirile necesită reabilitare;
• Nu există centru medical pentru primirea urgenţelor;
• Nu există farmacie;
• Lipsa coșuri de gunoi în Fața Pietrii şi Geomal;
Oportunităţi
• Existenţa finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor post-aderare;
• Existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean;
• Experienţă în activităţi de modernizare a infrastructurii educaţionale;
• Realizarea reţelei de alimentare a satelor din cadrul comunei cu apă;
• Posibilităţi de a folosi unele clădiri publice în folosul cetăţenilor
• Amenajarea unui centru de consiliere pentru cetăţeni;
• Folosirea materiei prime care există la nivel local: nisip şi/sau piatră, pentru repararea drumurilor şi a unor clădiri publice;
Riscuri
• Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţatori în cadrul programelor post - aderare;
• Dotare scazută a localităţilor cu reţele tehnico-edilitare;
• Deteriorarea infrastructurii fizice deja existente.

 

DEZVOLTARE LOCALĂ
Puncte tari

• Proiect pentru amenajare bază sportivă şi locuri de joacă;
• Reţea de apă potabilă în faza de proiect finanțat;
• Reţea de canalizare în faza de proiect finanțat;
• Existenţa unei mari diversităţi de produse agricole;
• Potenţial zootehnic ridicat;
• Zonă optimă pentru cultura cerealelor, a viţei de vie şi a pomilor fructiferi;
• Zonă optimă pentru dezvolatrea silviculturii;
• Existența unei asociații agricole SC Ful Europa;
• Nivel satisfăcător al asisţentei medicale umane;
• Nivel satisfăcător în domeniul medicinei veterinare;
• Asociația culturală „Muguri de nucet"
• Înfrătirea cu Zaventem - Belgia, Ferney Voltaire - Franța, Danemarca;
• Transportul persoanelor din cadrul comunei spre Teiuș şi alte centre se realizează cu ajutorul autobuzelor;
Puncte slabe
• Lipsă program de dezvoltare pe termen lung
• Lipsa comerţului organizat cu produse agricole;
• Lipsă amenajări piscicole;
• Scăderea exploatatiilor agricole;
• Lipsa fermelor şi microfermelor de creștere a animalelor;
• Exploatarea terenurilor agricole pentru nevoile proprii;
• Nu există centru de colectare a fructelor de pădure;
• Lipsa utilajelor agricole moderne;
• Lipsa punctelor sanitar-umane moderne;
• Lipsa punctelor sanitar veterinare moderne;
• Puţine investiţi industriale;
• Puţine IMM - uri;
• Lipsa de specialişti şi de coordonare pentru planurile de afacerii;
Oportunităţi
• Dezvoltarea infrastructurii fizice;
• Dezvoltarea serviciilor sociale;
• Mai bună informare a cetăţeanului prin crearea unui birou de consiliere locală (asistenţă socială, medicală, protecţia muncii, alte informaţii utile);
• Extinderea programului de facilitare comunitară şi înfiinţarea unui Birou de dezvoltare şi promovare locală cu sponsorizare prin fondurile UE (asistenţă pentru fondurile care vin de la UE);
• Posibilităţi de reclamă şi informare pe INTERNET;
Riscuri
• Fărâmiţarea excesivă a proprietăţii agricole;
• Lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură;
• Slaba comercializare a produselor agricole şi industriale;

• Slaba promovare a potenţialului comunei.

 

MEDIU
Puncte tari

• Calitatea factorilor de mediu foarte bună;
• Cadru natural relativ variat;
• Clima temperată specifică Podişului Transilvaniei;
• Inexistenţa în imediata apropiere a unor surse de poluare de origine industrială;
• Conştientizarea problemelor de poluare de către factorii de răspundere locali;
• Nu există poluarea cu noxe de la autoturisme;
Puncte slabe
• Lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor;
• Lipsa spaţiilor ecologice pentru deseuri menajere;
• Există deşeuri menajere, deşeuri mase plastice, resturi animale;
• Albiile văilor din comună nu sunt amenajate corespunzător şi sunt colmatate;
• Lipsa spaţiilor verzi datorită aglomerării prea mari de case;
• Nu există educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se aruncă la întâmplare, în special în marginile localităţilor şi a apelor curgătoare;
• Lipsa ONG pentru protecţia mediului;
Oportunităţi
• Gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la protejarea mediului;
• Implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
• Produse agricole ecologice care pot fi valorificate corespunzător;
• Mediu optim pentru ferme viticole, pomicole, zootehnice;
• Posibilităţi de amenajare a platforme de depozitare a deșeurilor;
• Reamenajarea zonelor verzi şi extinderea lor;
• Elaborarea unei strategii de mediu de către un ONG specializat;
• Înfiinţarea unei asociaţii de mediu;
• Implicarea copiilor şi tinerilor în organizarea muncii de voluntariat pentru curăţirea comunei cu elevii şi profesorii de la şcolile din comunitate;
Riscuri
• Înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu;

• Lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea polua zona;

• Lipsa proiectelor de protecţia mediului;

• Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi calamităţilor naturale.

 

INVESTIȚII
Puncte tari
• Sprijinul autorităţilor locale în vederea demarării unor investiţii în plan local;
• Potenţial ridicat de investiţii în cultura vegetală, zootehnie, silvicultura;
• Pe raza comunei există unităţi comerciale: magazine, baruri;
• Există agenți economici al cărei obiect de activitate îl reprezintă fabricare încălțămintei, construcțiile sau prelucrarea lemnului;
Puncte slabe
• Lipsa promovării programelor de finanţare nerambursabile;
• Lipsa fonduri pentru creerea de exploataţii agricole şi ferme;
• Lipsa investitorilor în satele componente ale comunei;
• Puţine IMM - uri;
• Lipsa investitori în comuna Stremţ;
Oportunităţi
• Înfiinţarea de noi IMM-uri (demararea de noi afaceri);
• Accesul la INTERNET este o oportunitate pentru o informare rapidă şi corectă;
• Existenţa unor domenii cu potenţial de absorbţie şi modernizare ridicat (turism, agricultură);

• Existenţa unui facilitator comunitar care să coordoneze anumite activităţi
• Posibile investiţii pentru APL: informatizare, baze de date;
Riscuri
• Gradul ridicat de izolare în raport cu cercurile de afaceri;
• Lipsa puncte de lucru ale sistemului financiar - bancar;
• Lipsa unor ONG şi a altor investitori care să fie interesaţi de această zonă în mod direct.

 

TURISM
Puncte tari

• Existența monumentelor istorice pe raza comunelor;
• Promovarea datinilor, obiceiurilor, produselor specifice şi legendelor locale;
• Legături foarte bune de transport rutier;
• Apropierea de Mănăstirea Rameț;
• Rezervaţia naturală Cheile Tecşeştilor sau ale Runcului;
• Posibilități de practicare a sporturilor extreme: alpinism, parapantă
Puncte slabe
• Existenţa unei infrastructuri fizice necorespunzătoare şi a unor dotări necorespunzătoare
• Lipsă utilităţi în satele componente
• Lipsa promovării potenţialului zonei;
• Lipsa amenajări locurilor de agrement;
• Starea proastă a drumurilor;
• Lipsa unităţi de cazare;
Oportunităţi
• Promovarea turismului de nişă: alpinism, parapanta
• Realizarea de locuri de cazare
• Calificarea personalului din turism
• Exploatarea evenimentelor culturale şi tradiţionale;
• Înfiinţarea unei pensiuni agro - turistice şi turistice;
Riscuri

• Lipsa promovarii potenţialului turistic

• Teama localnicilor faţă de investitiile turistice;
• Lipsa unei strategii de dezvoltare turistice.