PROCES VERBAL

            Intocmit azi 30.06.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocarea sedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.70/2021 emisa de Primarul comunei Stremţ, d-l Popa Traian Ştefan.

            In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 10, delegatul sătesc,  astfel fiind intrunit cvorumul prevazut de lege pentru dezbaterea problemelor incluse pe ordinea de zi.Sedinta este publica si se desfasoara in limba romana.

            Inainte de a trece la supunerea aprobarii Consiliului local a ordinii de zi   secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare.

Se supune aprobarii consiliului local procesul verbal de sedinta si se aproba in unanimitate.

Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

  I   1.Proiect de hotărâre privind atribuire denumire străzi

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind completare domeniu public

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea HCL nr.18/25.03.2021 rivind completare domeniu public

            II Diverse

Dl președinte de ședință anunță punctul 1 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind atribuirea dedenumiri pentru 4 străzi.

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr  spune că este păcat că nu s-au găsit denumiri de străzi mai frumoase, nume ale unor personalități, motiv pentru care se va abține de la vot.

            Dl primar spune că este doar o formalitate fiind necesară după obținerea  avizului de la Comisia de atribuire denumiri, consilierii au fost cei care au propus aceste denumiri.

            DL Florea spune că se puteau găsi nume de personalități, poeți, istorici astfel ca să nu avem străzi cu denumiri banale.

            Dl Pușcaș spune că a constatat o lipsă de colaborare între primar și consiliu local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 6voturi  pentru HCL 45/2021 și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la şcolile de e raza comunei .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 46/2021.

 Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind  modificarea domeniului public al comunei Stremț.

Dl Pușcaș întreabă daca această valoare este cea rezultată în urma corelărilor cu valorile din inventarul domeniului public la 31 decembrie 2020.

Dl primar spune că s-au făcut corelările.

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 47/2021.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 4 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privind  aprobarea modificării HCL nr 18/2021 privind reziliere completare inventor domeniul public al comunei .

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl primar prezintă situația de fapt a pădurii comunale.

            Dl Pop întreabă dacă se pot trage la răspundere cei care au greșit și consideră că ar fi bine dacă s-ar lăsa libere niște terenuri pentru eventuali investitori în viitor.

            Dl Florea apreciază faptul că se insistă  pe recuperarea terenurilor și solicită o informare despre stadiul demersurilor.De asemenea solicită sprijinul primăriei pentru clarificarea situației de la fosta secție de sârmî unde planurile aflate la OCPI Alba nu corespund realității.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi pentru al consilierilor prezenți  HCL 48/2021.

Se trece la punctul II Diverse

            Dl Pop întreabă care e situația parcării din fața magazinului din Geoagiu de Sus.

            Dl primar spune că au documentele necesare.

            Dl Pop ridică problema viiturii de pe râul Geoagiu care i-a afectat proprietatea din „Luncă„ fiind ruptă o suprafață de teren și dusă de viitură.Solicită intervenția SGA Alba pentru regularizarea cursului râului.

            Dl primar spune că știe că trebuie întocmi un masterplan, amenajate gabioane și că s-a luat legătura cu SGA Alba dar se invocă de către această instiutuție lipsa banilor și a utilajelor, precizând că din partea Primăriei Stremț au tot sprijinul..       

            Dl Florea ridică problema apei ce iese din lac , de asemenea precizează că grupul PNL USR PLUS va acorda tot sprijinul  primăriei.

            Dl Lazăr ridică problema mizeriei lăsate de animale  pe străzi, spunând că această problemă a generat certuri între cetățeni și deținătorii de animale.Întreabă cine a tăiat tiua din fața magazinului din Geoagiu de Sus, deoarece resturile sunt aruncate pe terenul proprietate personala aflat în parcela Roșcani.

            Dl Pușcaș spune că în privința curățării străzilor o societate comercială din comună ar avea posibilitatea  să curețe atât strada cât și toaletarea arborilor de pe margine.

            Dl Vlad spune că au fost sesizate două becuri de iluminat defecte, și ridică problema accesului în parcela din Podu Bârcii.

            Dl Chiorean sesizează o groapă în DJ în Geoagiu de Sus în dreptul proprietății d-lui Meteșan.

Dl primar anunță intenția de a organiza Fii satului Stremț în 14-15 august 2021 și solicită consilierilor ca să ofere sprijinul în organnizare ca în fiecare an.

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

LUCA VASILE   BUDA OLIMPIA VIORICA