PROCES VERBAL

            Intocmit azi 25.02.2021 cu ocazia sedintei ordinare  a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.22/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            Se ridicăproblematransmiterii online a şedinţei de pepagina de Facebook a Consiliului local, domnulLazărsusţinândcăinterzicereatransmiterii online a şedinţeloreste o îngrădire a dreptuluicetăţenilor.

            Dl primarspunecă se încearcăştirbireaautorităţiiprimaruluişică nu e de acord cu circulcreat.

            Dl Floreaspunecă nu are nimicîmpotrivăcă dl PopaTraianŞtefan a fost ales primarşicădoreşte o comunicaremaibunăîntrecetăţeni, primarşiconsiliu local.

Dl primarsolicităconsilierilorcaîmpreunăsăfacă tot ce se poatepentrubinelecomuneiStremţ.Dlprimarspunecă e nefiresc cum se procedează.

            In urmaapelului nominal efectuat de catresecretar se constataca la lucrarilesedinteisuntprezenti 11consilieri din totalul de 11astfelfiindintrunitcvorumulprevazut de legepentrudezbatereaproblemelorinclusepeordinea de zi.Sedintaestepublicasi se desfasoara in limbaromana.

            La şedinţă participă dl Popa Gheorghe domiciliat în localitatea Stremţ.

            Inainte de a trece la supunereaaprobariiConsiliului local aordinii de zisecretarulprezintaprocesul verbal al sedinteianterioare. Sesupuneaprobariiconsiliului local procesul verbal de sedintasi se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didacice de la Școala Gimnazială Stremț

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual al bunurilor din patrimoniul comunei Stremț

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte din inventarul anual al bunurilor din patrimoniul comunei Stremț

            5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comune Stremț

            Informare Școala Gimnazială Stremț privind măsurile luate pentru începerea cursurilor în contextul pandemiei cu virusul Covid-19

            II Diverse

Se solicită consilierilor să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.

Dl Luca  propune ca preşedintele de şedinţă să fie ales ca şi în celelalte mandate în ordine alfabetică şi în consecinţă îl propune pe dl Buta Ionel.

Dl Pop  spune că nu este de acord  şi supune la vot propunerea d-lui Luca , propunere care este respinsă cu 4 voturi pentru şi 6 împotrivă.

Dl Puşcaş îl propune preşedinte de şedinţă pe dl Florea Corneliu, propunere supusă la vot şi adoptată cu 6 voturi pentru HCL nr.13 /2021 şi 4 împotrivă.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimarpentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la şcolile de e raza comunei .

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Medrea întreabă dacă nu se poate adopta o singură hotărâre pe an şcolar cu suma necesară pentru decontarea cheltuielilor cu  naveta.

            Secretarul spune că nu este posibil întrucât costul abonamentelor pe mijloacele de transport pot suferi modificări în acest interval, de asemenea pot suferi modificări şi în rândul cadrelor didactice .

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru HCL 14/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobareainventaruluianual al bunuriloraparţinânddoemniului public şiprivat al comunei .

Doamna Stăncescu Ioana prezintă raportul specialitate al compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Florea întreabă dacă şi creanţele sunt incluse în inventar.

            D-na Stăncescu răspunde afirmativ.

            Dl Puşcaş întreabă care este posibilitatea recuperării acestor creanţe.

            Dl primar răspunde  că aceeaşi problemă este la nivel naţional motiv pentru care va trebui ca să se facă deplasarea din casă în casă pentru colectarea impozitelor şi taxelor locale, precizează că pentru amenzi s-au demarat proceduri de transformare a lor în muncă în folosul comunităţii, s-au demarat proceduri de executare silită fiind comunicate solicitări de înfiinţare popriri.

            Dl Pop întreabă de ce primăria face inventarul şi consiliul local aprobă.

            Secretarul răspunde că autoritatea deliberativă este consiliul local si el administrează domeniul public și privat al comunei.

Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturi  pentru HCL 15/2021.

            Dl președinte de ședință anunță punctul 4 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivindaprobareapropunerii de casare a unorobiecte de inventar.

            Dl primarspunecăceinumițiîncomisia de inventariere au făcut o treabăbună, iarpentruaușuraactivitatea de inventariereînviitor s-a făcutinventariereapebirouri.

            Se prezintă raportul specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.Dl viceprimar în calitate de președinte al comisiei de inventar prezintă lista obiectelor propuse pentru a fi casate.

            Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Vlad propune inventarierea să se facă pe persoane.

            Dl primar spune că nu este posibil.

            Dl Vlad spune că din sumele obținute pentru vesela spartă să se achiziționeze alta.

            Dl primar spune că așa se procedează.

      Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 11 voturipentru al consilierilor prezenți  HCL 16/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 5 al ordinii de zi și dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobareprivind

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stremț.

            Se prezintă raportul specialitate  al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiei specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl Lazăr întreabă daca concursul pentru urbamism apare pe site ?

Da raspunde dl primar,și pe site la ANFP .

            Dl Pușcaș spune că strict pe criterii economico-financiare sunt primării la care angajații fac cumul de funcții motiv pentru care vine cu un amendament și  propune desființarea postului de consilier al primarului.

            Dl primar spune că propunerea d-lui viceprimar nu face obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii.

            Dl Pop spune că se va modifica proiectul de hotărâre.

            Secretarul spune că nu este posibil atât timp cât se modifică întreg dispozitivul proiecului de hotărâre.

            Dl Florea spune că dacă se propune modificarea numărului de posturi la serviciul de deszzăpezire nu o să fie de acord.

            Dl Buta spune că amendamentul nu e pe propiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere.

            DlPușcaș spune că amendamentul se referă la desființarea funcției de consilier al primarului, funcție în prezent ocupată.

            Secretarul întreabă dacă se dorește desființarea funcției de consilier primar ocupată în prezent și respingerea proiectului de hotărâre supus aprobării.

            Raspuns Da

            Intrucat nu  mai sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se respinge cu 5 voturi  pentruși 6 voturi împotrivă.     

            Se trece la punctul II Diverse

            Dl primarInformarea Școlii Gimnaziale Stremț privind măsurile luate pentru începerea cursurilor în contextul pandemiei cu virusul Covid-19

            Dl primar supune atenției necesitatea atribuirii de denumiri pentru străzile din comună.

            Domnul Popa Gheorghe supune atenției consiliului local problemele pe care le-a întâmpinat cu terenul din punctul de hotar„Podul Bârcii„

            Dl Cetean îi explică dlui Popa că nu poate avea teren mai mult decât are înscris în titlu de proprietate.

            Dl Pop solicită un raport de activitate al echipei de fotbal.

            Dl Lazăr solicită amplasarea unor oglinzi la intersecțiile cu DJ 750C.

            Dl Pușcaș aduce la cunoștința solicitarea cetățenilor de a se  semnaliza cu vopsea reflectorizantă capetele podețelor având în vedere că  străzile sunt strâmte datorită configurației terenului.

            Dl Cetean spune că la podețul de la Pădureanu s-a modificat nivelul drumului și acolo dacdă se poate să se ridica tuburile.

            Dl primar  spune că se va moderniza drumul ce face legătura cu Sălciua și se va solicita CJ Alba și montarea oglinzilor, precum și  semnalizare capetelor de podețe..

            Dl Florea întreabă dacă mai sunt străzi fără apă și canalizare.

            Dl primar răspunde că da.

            Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

FLOREA CORNELUIBUDA OLIMPIA VIORICA