PROCES VERBAL

            Intocmit azi 13/05.2021cu ocazia sedintei de extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local al comunei Stremţ

            Convocareasedintei  s-a facut in conformitate cu Dispozitia  nr.59/2021emisa de PrimarulcomuneiStremţ, d-l PopaTraianŞtefan.

            In urma apelului nominal efectuat de catre secretar se constata ca la lucrarile sedintei sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 11,absent fiind d-l Chiorean Liviu astfel fiind intrunit cvorumul prevazut de lege pentru dezbaterea problemelor incluse pe ordinea de zi.Sedinta este publica si se desfasoara in limba romana, convocarea s-a făcut telefonic, e-mail, wats up.

Inainte de a trece la supunerea aprobarii Consiliului local a ordinii de zi   secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. Intrucat nu sunt obiectii pe marginea celor inscrise si nu se constata omisiuni supune aprobarii consiliului local procesul verbal de sedinta si se aproba in unanimitate.

            Se  supune aprobarii consiliului local ordinea de zi si se aproba in unanimitate,astfel ca ordinea de zi va fi urmatoarea:

            1. Proiectde hotarare privind  alegere presedinte de sedinta

2. Proiectde hotarare privind  încheierea unui act adiţional la contractul de prestări  servicii  de salubrizare a comunei Stremţ nr.9/428/29.01.2018 şi stabilirea taxei de salubrizare

            3.Proiectde hotarare privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2021

Secretarul anunță punctul 1al ordinii de zi și dă cuvântul consilierilor pentru a face propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.

Dl Cetean propune pe dl.Lazăr Dorel

Dl Pușcaș propune pe dl Buta Ionel care refuză.

Dl Pușcaș propune pe dl Luca Vasile

Se trece la supunerea la vot a propunerilor astfel pentru alegerea domnului Lazăr Dorel sunt 4 voturi pentru iar pentru alegerea domnului Luca Vasile sunt 6 voturi pentru astfel fiind ales dl Luca Vasile președinte de ședință pentru următoarele 3 luni prin HCL nr 36/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 2 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindîncheierea unui act adiţional la contractul de prestări  servicii  de salubrizare a comunei Stremţ nr.9/428/29.01.2018 şi stabilirea taxei de salubrizare.

Dl primar spune că nu se știe modalitatea de colectare a deșeurilor când îți va începe activitatea operatorul desemnat pentru Lotul 1.

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Dl președinte de ședință dă cuvântul consilierilor pentru a-și exprima opiniile.

            Dl Florea spune că în sfârșit CMID Galda de Jos a devenit operațional, speră ca noul operator să facă colectare selectivă astfel încât să scadă taxa de salubritate și să ajungem la un grad mai mare de civilizație  consideră că ar fi necesară și o campanie de conștientizare prin intermediul elevilor.

            Dl Vlad spune că totuți prețul este destul de mare și întreabă dacă nu se pot stabili taxe distincte pentru locuitorii satelor comunei în funcție de distanța până la CMID Galda de Jos.

            Dl primar spune că prețul de operare la groapă este mare, momentan s-a optat pentru selectare manuală.Este unul dintre cele mai importante deziderate ale secolului XXI, nu se pot face diferențe între locuitorii satelor comunei.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 37/2021.

Dl președinte de ședință anunță punctul 3 al ordinii de zi și dă cuvântul domnuluiprimar pentru prezentarea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare privindrectificarea bugetului local pentru anul 2021.

Se prezintă raportul specialitate al al compartimentului din cadrul primăriei  comunei Stremţ.

            Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.

            Intrucat nu sunt discutii pe marginea acestui punct, d-l presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului local proiectul de hotarie, lucru care se adopta cu 10 voturi  pentru HCL 38/2021.

      Domnul preşedintele de şedinţă, mulţumeşte pentru participare şi declară închisă şedinţa de extraordinara a Consiliului Local al comunei Stremţ.

                 PRESEDINTE    DE ŞEDINŢĂ                                       Secretar general,

LUCA VASILE                                       BUDA OLIMPIA VIORICA