HOTĂRÂREA NR.

Privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021

           Consiliul Local al comunei Stremţ, întrunit în sedinţa ordinară la data de 28.01.2021

          Având în vedere :

       -proiectul de hotărâre nr.92/07.01.2021 cu privire la stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021,  însoţit de referatul de aprobare nr.100/07.01.2021 şi raportul  nr.96/07.01.2021 al compartimentului de specialitate

            -Avizul comisiei nr.2 din cadrul Consiliului local

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7)si (8) din Legea 416/2001, cu modificările și completările ulterioare  si art. 28 alin.(2) lit. a din Hotararea Guvernului nr.50/2011

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

            In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) şi (7), lit.b  art. 139 alin 3 lit a, şi art.196 alin.1 lit.a și art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

            Art.1.Se stabileste Planul de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe anul 2021 după cum urmează :                                                           

           In lunile ianuarie si februarie se vor desfăşura următoarele activităţi :                                            -lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii, precum şi împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale ;

                        – lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei Stremţ ;

         In luna martie se vor desfăşura următoarele activităti :

                    -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                    -lucrări de curăţenie pe malurile Văii Geoagiului ;

                    -toaletizarea si văruirea pomilor, a stâlpilor şi a podeţelor din comună ;

        In luna aprilie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                    -curatirea Văii Geoagiului de la intrare pana la iesirea din   comună ,lucrări care constau în îndepărtarea tuturor deşeurilor;

                   -mentinerea curateniei pe strazile din comună ;

        In luna mai se vor desfăşura următoarele activităţi

                   -văruirea pomilor, stâlpilor si podeţelor în Geoagiu de Sus ;

                   -curăţenie în mai multe puncte din comună ;

                     – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din Geoagiu De  Sus ;

       In luna iunie se vor desfăşura următoarele activităţi:

                     – cosirea ierbii în mai multe puncte din comună ;

                     -curăţirea malurilor Văii Geoagiului de resturile vegetale ;                                           

                     -lucrări de curăţenie în mai multe puncte din comună ;

        In luna iulie se vor desfăşura următoarele activităţi 

                      -menţinerea curăţeniei pe malurile Văii Geoagiului ;

                      – curăţenie în mai multe puncte din comună ;

                      – văruirea pomilor, a stâlpilor şi podeţelor din Stremţ ;

                         – cosirea ierbii în anumite puncte din comună ;

       In luna august se vor desfăşura următoarele activităţi :

                       -văruirea pomilor precum si a podeţelor în comună ;

                       -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                           – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din localitatea Stremţ ;

       In luna septembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                          -cosirea ierbii de pe marginea şoselelor de la intrarea si  pana la ieşirea din                          localitate ;

                        -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                         – văruirea pomilor a stâlpilor şi a podeţelor în satul Geomal ;

       In luna octombrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                        -se vor îndepărta toate resturile vegetale de pe marginea velii şi din mai    multe  puncte din comună 

                        – curăţenie în mai multe puncte din comună 

                         – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din Geomal ;

       In luna noiembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                        – lucrări de curătenie în mai multe puncte ale comunei ;

                       – lucrări de dezăpezire, înlăturarea zăpezii, precum si împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale   (dacă este cazul) ;

                      –   pregătirea lemnelor pentru foc la şcolile din Geoagiu de Sus şi   Geomal ;                                                          

                      – aranjarea lemnelor în spaţii special amenajate, pentru încălzirea scolilor din satele Geoagiu de Sus şi Geomal ;

       In luna decembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                      – lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii ,precum si împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale (dacă este cazul)

      Vor participa si la alte activităţi ce vor apărea inopinat pe parcursul anului 2021

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba,Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului asistenţă socială ,                                       se va afişa la sediul Primăriei comunei Stremţ și poate fi atacată în termen de  30 de zile la instanţa de contencios administrativ.

Presedinte sedinte                                                           Contrasemnează,

Consilier                                                                                             Secretar general,

Pop Nicolae                                                                           Buda Olimpia Viorica

HoTARAREA A FOST APROBATA CU UN NR  DE 11 VOTURI  PENTRU DIN TOTALUL DE  11 VOTURI   VALABIL EXPRIMATE REPREZENTAND 100% 

Nr.92/07.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare si Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021

           Consiliul Local al comunei Stremţ, întrunit în sedinţa ordinară la data de 28.01.2021

          Având în vedere :

       -proiectul de hotărâre nr.92/07.01.2021 cu privire la stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021,  însoţit de referatul de aprobare nr.100/07.01.2021 şi raportul  nr.96/07.01.2021 al compartimentului de specialitate

            -Avizul comisiei nr.2 din cadrul Consiliului local

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7)si (8) din Legea 416/2001, cu modificările și completările ulterioare  si art. 28 alin.(2) lit. a din Hotararea Guvernului nr.50/2011

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

            In temeiul – art.8, art. 129, alin. (2) şi (7), lit.b  art. 139 alin 3 lit a, şi art.196 alin.1 lit.a și art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

            Art.1.Se stabileste Planul de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe anul 2021 după cum urmează :                                                          

           In lunile ianuarie si februarie se vor desfăşura următoarele activităţi :                                            -lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii, precum şi împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale ;

                        – lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei Stremţ ;

         In luna martie se vor desfăşura următoarele activităti :

                    -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                    -lucrări de curăţenie pe malurile Văii Geoagiului ;

                    -toaletizarea si văruirea pomilor, a stâlpilor şi a podeţelor din comună ;

        In luna aprilie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                    -curatirea Văii Geoagiului de la intrare pana la iesirea din   comună ,lucrări care constau în îndepărtarea tuturor deşeurilor;

                   -mentinerea curateniei pe strazile din comună ;

        In luna mai se vor desfăşura următoarele activităţi

                   -văruirea pomilor, stâlpilor si podeţelor în Geoagiu de Sus ;

                   -curăţenie în mai multe puncte din comună ;

                     – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din Geoagiu De  Sus ;

       In luna iunie se vor desfăşura următoarele activităţi:

                     – cosirea ierbii în mai multe puncte din comună ;

                     -curăţirea malurilor Văii Geoagiului de resturile vegetale ;                                           

                     -lucrări de curăţenie în mai multe puncte din comună ;

        In luna iulie se vor desfăşura următoarele activităţi 

                      -menţinerea curăţeniei pe malurile Văii Geoagiului ;

                      – curăţenie în mai multe puncte din comună ;

                      – văruirea pomilor, a stâlpilor şi podeţelor din Stremţ ;

                         – cosirea ierbii în anumite puncte din comună ;

       In luna august se vor desfăşura următoarele activităţi :

                       -văruirea pomilor precum si a podeţelor în comună ;

                       -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                           – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din localitatea Stremţ ;

       In luna septembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                          -cosirea ierbii de pe marginea şoselelor de la intrarea si  pana la ieşirea din                          localitate ;

                        -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale comunei ;

                         – văruirea pomilor a stâlpilor şi a podeţelor în satul Geomal ;

       In luna octombrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                        -se vor îndepărta toate resturile vegetale de pe marginea velii şi din mai    multe  puncte din comună 

                        – curăţenie în mai multe puncte din comună 

                         – participă la pregătirile pentru Sărbătoarea Fiii Satului din Geomal ;

       In luna noiembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                        – lucrări de curătenie în mai multe puncte ale comunei ;

                       – lucrări de dezăpezire, înlăturarea zăpezii, precum si împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale   (dacă este cazul) ;

                      –   pregătirea lemnelor pentru foc la şcolile din Geoagiu de Sus şi   Geomal ;                                                          

                      – aranjarea lemnelor în spaţii special amenajate, pentru încălzirea scolilor din satele Geoagiu de Sus şi Geomal ;

       In luna decembrie se vor desfăşura următoarele activităţi :

                      – lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii ,precum si împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele principale (dacă este cazul)

      Vor participa si la alte activităţi ce vor apărea inopinat pe parcursul anului 2021

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba,Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului asistenţă socială ,                                       se va afişa la sediul Primăriei comunei Stremţ și poate fi atacată în termen de  30 de zile la instanţa de contencios administrativ.

INIŢIATOR                                                                                         Avizat

PRIMAR                                                                                 Secretar general

POPA TRAIAN ŞTEFAN                                                                            Buda Olimpia Viorica