HOTARAREA NR 87/28.10.2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

Consiliul Local at comunei Stremt, Tntrunit Tn §edinta ordinara din data de 28.10.2021

Avand Tn vedere

  • propunerea Primarului comunei Stremt , in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.5153/19.10.2021 si referatul de aprobare inregistrat sub nr.5159/19.10.2021

-raportul nr.5157/19.10.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt

-raportul de avizare al comisiilor nr.1 si 2 cadrul Consiliului Local al comunei Stremt

In conformitate cu prevederile :

-art. 19 alin 2 al Legii nr.273/20016 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparen{a decizionala Tn administratia publica

In temeiul – art.8 art. 129 alin 4 lit a art.139 alin.3 lit a §i art. 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,
hotAraste

Art.1 Se rectified bugetul local al Comunei Stremt pentru anul 2021 conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Stremt, Institutiei Prefectului judetul Alba, Agentiei Judetene a Finantelor Publice Alba, si compartimentului Contabilitate impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata la instanta de contencios administrativ Tn termen de 30 zile.
contrasemneazA

SECRETAR GENERAL BUDA OLIMPIA VIORICA

Categorii: 2021