HOTARIREA NR.24/25.03.2021 Privind atribuirea terenului aferent constructiilor conform art.36 din Legea nr.18/1991 prin ordinul prefectului
Consiliul local al comunei Stremt, judejul Alba, Tntrunit Tn sedinja ordinara din data de 25.03.2021

LuTnd Tn discujie

-cererea nr.1345/17.03.2021 a doamnei Cojocaru Elena Angela prin care solicita atribuirea in proprietatea terenului aferent casei de locuit tuturor proprietarilor tabulari ai constructiei.

-referatul de aprobare nr .1351/18.03.2021 si proiectul de hotarare nr.1349/18.03.2021 privind atribuirea terenului aferent constructiilor conform art.36 din Legea nr.18/1991 prin ordinul prefectului.

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitae nr.1,2 si 3 din cadrul Consiliului local Stremt,

-referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Stremt nr .1350/18.03.2021

In temeiul art.129 alin 2 lit c , art.139 alin.1 §i art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate
HOTARA§TE
Art I.Propune Prefectului jude{ului Alba sa atribuie Tn proprietate solicitantilor, proprietari al constructiilor, terenul aferent conform anexei parte integranta din prezenta hotarTre.

Art.2 Prezenta hotarTre se va comunica Institutiei Prefectului judejul Alba, celorTn cauza §i primarului comunei Stremt.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrate.