HOTARAREA NR.21/25.03.2021

privind modificarea HCL .nr. 101/2019 privind aprobarea cotizatiei Comunei Stremt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Stremt, judetul Alba.intrunit in sedinta ordinara din data de 25.03.2021;

Avand Tn vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1330/17.03.2021 la proiectul de hotarare nr.1324/17.03.2021;

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Stremt nr.4765/25.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 §i 3 din cadrul Consiliului local Stremt;

-Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

-Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos

In temeiul art.129 alin 2 lit e, alin.9 lit a , art.139 alin.1 §i art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

hotArA§te
Art.l Se modifica articolul 1 al Hotararii Consiliului Local Stremt nr.101/2019 privind aprobarea cotizatiei Comunei Stremt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos pentru anul 2021 care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1 – Se aproba cotizatia a Comunei Stremt, judetul Alba, la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Alba de Jos, in suma de 1 leu/locuitor/an.„

Art.ll. Prezenta hotarare poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ, in termen de 30 de zile de la data adoptarii se va comunica: Institutiei Prefectului – Judetul Alba, Domnului primar al comunei Stremt > Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Stremt §i se va afi§a la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt.