HOTARAREA NR.20/25.03.2021

Privind Tnregistrarea Primariei Comunei Stremt, judetul Alba Tn Sistemul National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP) si modul de suportare a comisionului Bancar la tranzactia on-line
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.03.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1258/15.03.2021 privind Tnregistrarea Primariei Comunei Stremt, judetul Alba Tn Sistemul National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP) si modul de suportare a comisionului Bancar la tranzactia on-line, msojit de referatul de aprobare nr. 1264/15.03.2021 Avand in vedere :

  • adresa Bancii Transilvania privind valoarea comisionului de procesare

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 1261/15.03.2021 prin care

se propune Tnregistrarea Primariei Comunei Stremt, judetul Alba Tn Sistemul National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP) si modul de suportare a comisionului Bancar la tranzactia on-line

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr.1, 2 §i 3
  • prevederile art. 3 si 10 alin 2 din HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizTaii Sistemului National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP)

-pct.2.2.3 din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru implementarea Sistemului National Electronic de Plati online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP)

-art.1 din OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata cu modificarile si completarile ulterioare

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala Tn administratia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (2) lit. b si alin. 4 art.139 alin.(1) art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1 Aproba Tnregistrarea Primariei Comunei Stremt, judetul Alba Tn Sistemul National Electronic de Plati on-line a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar(SNEP) si modul de suportare a comisionului Bancar la tranzactia on-line.

Art.2 Primaria Comunei Stremt, judetul Alba va selecta furnizorul de acceptare de plati Tn conditiile legii.

Art.3 Comisionul bancar Tn cazul platilor on-line a taxelor, impozitelor si a altor venituri ale bugetului local efectuate utilizand cardul bancar va fi suportat de :
(1) contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii de plata

(2) Primaria Comunei Stremt, judetul Alba, din bugetul local pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii de plata.

(3) Comisionul perceput de institu|ia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii electronice, nu va depa§i 1% din valoarea tranzacjiei si nu va fi mai mare de 30 de lei Tn situajia Tn care prin aplicarea cotei de 1% rezulta o suma mai mare de 30 de lei.

Art.4 Cu ducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se deleaga primarul comunei Stremt, judetul Alba si compartimentul financiar
Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , se va afi§a la sediul Primariei comunei Stremt ?i poate fi atacata Tn termen de 30 de zile la instanta de contencios administrati