HOTARAREA NR.19/25.03.2021

Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.02-28.02.2021

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 25.03.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.1257/15.03.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea pe scolile pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.02-28.02.2021 Tnsofit de referatul de aprobare nr. 1263/15.03.2021 Avand in vedere :

  • solicitarea Consiliului de administrate al Scolii Gimnaziale Stremt nr. 295/05.03.2021 inregistrata sub nr.1132/09.03.2021

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 1260/15.03.2021 prin care se propune decontarea navetei cadrelor didactice conform HG 569/2015

  • Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Stremt nr.1 ,2 si 3
  • prevederile art. 105 alin. 2 lit. f, art. 276 si art. 304 alin 14 a Legii educatiei nr. 1/2011

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica

In temeiul prevederilor art.8,art. 129 alin. (2) lit. a si alin. 6 lit. b art. 139 alin.(1) art. 196 lit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1 Aproba decontarea cheltuielior de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.02-28.02.2021 – in cuantum de 1448/69 lei.

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba.Domnului primar al comunei Stremt, Compartimentului financiar- contabil , Scolii Gimnaziale Stremtse va afi§a ,a sediul Primariei comunei Stremt si poate fi atacata In termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.