HOTARAREA Nr.18/25.03.2021

privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei

Stremt, judetul Alba

Consiliul Local al comunei Stremt – judetul Alba, Tntrunit in §edin{a ordinara Tn data de 25.03.2021;

Luand in dezbatere :

Referatul de aprobare nr.1329/17.03.2021 a Primarului comunei Stremt – judetul Alba la proiectul de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba;

Raportul de specialitate nr. 1325/17.03.2021 la proiectul de hotarare nr.1323/17.03.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba, Tntocmit compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt.

Adresa nr.52/03.03.2021 a ADI APA ALBA Tnregistrata la Prim[ria comunei Strem’sub nr.1052/03.03.2021 prin care se solicita includerea in domeniul public al comunei Stremt a retelei de canalizare din satele Stremt si Geoagiu de Sus ca urmare a lucrarilor de refacere a acestora Tn urma distrugerilor cauzate de ploile torentiale din vara anului 2020.

Adresa nr. 1274/22.02.2021 a SC APA CTTA ALBA prin care se Tnainteaza comunei Stremt procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor privind executia lucrarilor de construct din fond IID aferente investitiei„Refacere retea cana$izare Geoahiu si Stremt, com.Stremt,-jud.Alba,,

Luand in considerare:

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 §i 3 din cadrul Consiliului local al comunei Stremt-

Avand Tn vedere prevederile:

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Jude{ului Alba, precum §i al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judetul Alba, cu modificarile §i completarile ulterioare, Anexa nr. 68 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt.

In temeiul art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c, art.291 alin.3 , art.139 alin.(1) §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE

Art.I.a) Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei StremJ Tnsusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/2001 si atestat prin H.G. nr 974/2002 – Anexa nr. 68, cu modificarile §i completarile ulterioare aduse prin H.G. nr. 846/2011, se completeaza prin includerea la pozijia 311 din inventarul domeniului public a refacerii retelei de canalizare Geoagiu de Sus si Stremt, conform anexei parte integranta a prezentei hotarari.

b) Inventarul bunurilor care aparjin domeniului public al comunei Stremt Tnsusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/2001 si atestat prin H.G. nr 974/2002 – Anexa nr. 68, cu

modificarile §i completarile ulterioare aduse prin H.G. nr. 846/2011, se completeaza prin includerea la unei noi pozitii 329 conform anexei parte integranta a prezentei hotarari

Art. 2. Primarul comunei Stremt, prin Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialiate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta hotarare adoptata de catre Consiliul Local al comunei Stremt, poate fi atacata Tn conformitate cu dispozipe Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotarare se afi§eaza la sediul Primariei Stremt, se Tnainteaza §i se comunica :

  • Institutiei Prefectului – judetul Alba;
  • Consiliului Judetean Alba;
  • Primarului comunei Stremt;
  • Compartimentului financiar- contabil;
  • Compartimentului Urbanism.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de voturi favorabile valabil exprimate, care reprezinta % din numarul consilierilor prezenti.