HOTArAREA Nr. 84/30.09.2021

privind aprobarea D.A.L.I. §i a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt,

jud. Alba”
Consiliul local al Comunei Stremt,

Tntrunit Tn sedinta sa ordinara din data de 30.09.2021

Analizand referatul de aprobare nr.4844/29.09.2021 si proiectul de hotarare nr.4838/29.9.2021 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba” si a indicatorilor tehnico-economici, initiat de Primarul Comunei Stremt

vazand raportul nr. 4842/29.9.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stremt si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Stremt,

Tn conformitate cu prevederile art. 42, art. 44 alin.(1), art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,

Tn temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. d), e) si g) si alin. (2), lit .d) coroborat cu alin. (7), lit. k), art. 139 alin.(3), lit. a) si cu art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrate,
hotArAste
Art. 1 Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitie ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba”, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba”, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Devizul general al obiectivului de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice la Caminul Cultural Stremt, loc. Stremt, jud. Alba Comuna Stremt, jud. Alba”, potrivit Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza Primarul Comunei Stremt.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului general al comunei, Tn termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Stremt, Institutiei Prefectului Judetului Alba si se aduce la cunostinta publica potrivit legii.

Categorii: 2021