CONSILfUL LOCALAL COMUNEI STREMJ Stremt, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302 e-mail: primaria stremt@vahoo.com
HOTArAREA NR 55/22.07.2021 privind aprobarea programului manifestarilor ”Fiii Satului Stremt – 14-15 august 2021” -Editia a XII- a
Consiliul local al comunei Stremt Tntrunit in §edinta ordinara Tn data de 22.07.2021

Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.3592/13.07.2021 privind aprobarea programului manifestarilor ”Fiii Satului Stremt -14-15 august 2021 Editia a XII -a Tnsotit de referatul de aprobare nr.3602/13.07.2021

Avand Tn vedere, raportul aparatului de specialitate nr.3597/13.07.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialiate nr.1, 2 §i 3 din cadrul consiliului local al comunei Stremt

In temeiul art.129 a!in.(1),alin.(2) lit.d, alin.(7) !it.,,d,, §i ,,f„ , art.139 a!in.(1) §i art. 196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate
hotArA§te

Art.1 Aproba programul manifestarilor ”Fiii Satului Stremt 14-15 august 2021 Editia a XII -a, conform Anexei Nr.1 parte integranta din prezenta hotarare Art.2 Aproba suma de 30000 lei pentru desfasurarea manifestarilor Fiii Satului Stremt 14-15 august 2021 Editia a XII -a,

Toate cheltuielile ocazionate de manifestable de la art.(1) se suporta din bugetul local al comunei Stremt si din alte fonduri legal constituite.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Alba , primarului comunei Strem{, Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stremt si se va afisa la sediul §i pe site-ul Primariei comunei Stremt.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ.

Categorii: 2021