ROMANIA JUDEJUL ALBA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREMT Stremt, str. Principals, nr 99, cod 517745, jud Alba, Tel 0258/848101, Fax 0258/848302

e-mail: primaria stremt@vahoo.com
HOTARAREA NR 53/22.07.2021

privind aprobarea unor masuri de Tntretinere si utilizare a iazului ce strabate

localitatea Stremt

Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit Tn §edinta ordinara din data de 22.07.2021

Avand Tn vedere

  • propunerea viceprimarului comunei Stremt . in calitate de initiator al proiectului de hotarare nr.3641/15.07.2021 si referatul de aprobare Tnregistrat sub nr.3643/15.07.2021

-raportu! nr.3642/15.07.2021 Tntocmit de comparimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stremt

-raportul de avizare al comisiilor nr. 1,2 si 3 cadrul Consiliului Local al comunei Stremt

Tn conformitate cu prevederile :

-art.3 alin.2, atr.9 alin.2, din Legea nr.107/1996 a apelor cu modificarile si completarile ulterioare,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala Tn administrajia publica

In temeiul – art.8art. 129 alin 2 lit c art.139 alin.3 lit a §i art.196 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrate cu modificarile si completarile ulterioare,
hotArAste

Art.1 Se aproba urmatoarele masuri de Tntretinere si utilizare a iazului ce strabate localitatea Stremt:

a) cetatenii din localitatea Stremt a caror proprietati sunt tranzitate direct sau tangential de iaz pot folosi apa pentru udatul gradinilor utilizand Tn acest sens instalatii prevazute de Legea nr. 107/1996 a apelor

b) cetatenii din localitatea Stremt a caror proprietati sunt tranzitate direct sau tangential de iaz care folosesc apa prin cadere libera, pot utiliza o singura conducta cu diametrul sub 80 mm.

c) . este interzisa aruncarea sau depozitarea Tn iaz sau pe malurile acestuia a oricaror tipuri de deseuri.

d) este interzisa spalarea Tn iaz sau Tn apropierea acestuia a instalatiilor si recipientelor care contin sau au fost utilizate cu substante chimice sau petroliere.

e) cetatenii din localitatea Stremt a caror proprietati sunt tranzitate direct sau tangential de iaz au obligatia de a Tntretine iazul prin curatarea periodica de vegetatie a malurilor si a albiei.

Categorii: 2021