Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara

Primarul comunei Stremt, judetul Alba;

Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUNE
Art. 1. Convoaca Consiliul Local al comunei Stremt in sedinta ordinara la data de 25.01.2024 ora 1000, la sediul primariei comunei Stremt.

Art.2. Sedinta va avea loc Tn sala de sedinte proprie

Art.3.Proiectul ordinii de zi este prevazut Tn anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4. Materialele Tnscrise Te proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor Consiliului Local al comunei Stremt Tn format letric, prin comunicare la domiciliu si Tn format electronic

Art.5. Proiectele de hotarari, Tnsotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare celortrei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stremt si anume

Comisia nr.1 – pentru agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism

Comisia nr.2 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia sociala, protectia copilului

Comisia nr.3 juridica si discipline

Art.6. Asupra proiectelor de hotarari Tnscrise Tn proiectul ordinii de zi exista posibilitatea formularii si depunerii de amendamente de fond sau de forma .

Art.7. Prezenta dispozitie se va comunicadnstitutiei prefectului Alba;Se va face publica prin afisare la avizerul §>i pe site-ul institufiei ;
Primar

POPA TRAIAN STEFAN
Contrasemneaza Secretar general BUDA OLIMPIA VllORICA

Anexa la dispozitia nr. 19/18.01.2024

PROIECT AL ORDINEI DE Zl

1 .Project de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2023 Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stancescu loana Laura, Avizul comisiei de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului anual al domeniului public si privat al comunei Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Benchea Cristina-Loredana, Avizul comisiei de specialitate nr.1

  1. Project de hotarare privind aprobarea casarii si scoaterii din inventar a unor bunuri Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de

d-na Benchea Cristina-Loredana, Avizul comisiei de specialitate nr1, 2

4 Project de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Timotei Ovidiu Tarnu Stremt

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate intocmit de d-na Stancescu loana Laura, Avizul comisiei de specialitate nr1, 2

5 Project de hotarare privind revocarea HCL nr. 135/28.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cuprinsi Tn Studiul de Fezabilitate ai proiectului „Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt. iudetul Alba,,

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stan lonela Ecaterina, Avizele comisiei de specialitate nr. 3

  1. Project de hotarare privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general cuprinsi Tn Studiul de Fezabilitate si actualizarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general cuprinsi Tn faza de project ai proiectului tehnic ..Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus, comuna Stremt. iudetul Alba,,.

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stan lonela Ecaterina, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 si 3

  1. Project de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ

Initiator-primar-Popa Traian Stefan, Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stan lonela Ecaterina, Avizul comisiei de specialitate nr.1, 2 si 3

8 Project de hotarare privind aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta pe anul 2023 pentru valorificarea masei lemnoase Tn anul 2023

Initiatori-primar-Popa Traian Stefan Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stan lonela Ecaterina, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

9 Project de hotarare privind aprobarea recoltarii si valorificarii cantitatii masei lemnoase pe

anul 2023 la Ocolul Silvic lezerul Trascau

Initiatori-primar-Popa Traian Stefan Raportul compartimentului de specialitate Tntocmit de d-na Stan lonela Ecaterina, Avizele comisiei de specialitate nr.1 ,2 ,3

10 Project de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apti de munca, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024 II Diverse Primar

POPA TRAIAN’STEFAN

ft ‘
Contrasemneaza


1 comentariu

card recenzii google · 15 martie 2024 la 8:17

Dragi cetateni ai comunei Stremt, va informez ca am convocat Consiliul Local al comunei la o sedinta ordinara in data de 25.01.2024, la ora 10.00, la sediul primariei. In aceasta sedinta, vor fi discutate proiecte de hotarari importante pentru comunitatea noastra, precum aprobarea bugetului pentru anul 2023, revocarea unor HCL-uri si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare Tn satul Geoagiu de Sus. Va invit sa consultati detaliile tuturor proiectelor Tn anexa ce face parte integranta din aceasta dispozitie. De asemenea, va informez ca proiectele de hotarari vor fi avizate de catre cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei. Sunteti liberi sa formulati si sa depuneti amendamente de fond sau de forma Tn cadrul sedintei. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura ca deciziile adoptate vor avea un impact pozitiv asupra comunitatii noastre.

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *