Dispozitia nr 82 din 15.07.2021 – convocare sedinta consiliu local

DISPOZITIA NR. 8^15.07.2021 Primarul comunei Stremt, judetul Alba; Avand Tn vedere prevederile art. 133, alin.1, 134 art.155 alin.1 lit.b, alin.3 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare In temeiul art. 196 alin.1 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile Citește mai mult…

HCL nr. 48 din 30.06.2021 – privind modificare HCL nr 18 din 2021

HOTARAREA NR.48/30.06.2021 Privind modificarea anexei HCL nr. 18/25.03.2021 privind completarea inventarului domeniului public al Comunei StremtConsiliul local al comunei Stremt, Tntrunit in §edinta ordinara Tn data de 30.06.2021 Avand Tn vedere proiectul de hotarare nr.3073/15.06.2021 inijiat de primar Tnsotit de raportul compartimentului de specialitate nr.3077/15.06.2021 din care reiese ca se Citește mai mult…

HCL nr. 47 din 30.06.2021 – privind completarea inventarului domeniului public

HOTArAREA Nr.47/30.06.2021 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt, judetul Alba Consiliul Local al comunei Stremt – judetul Alba, Tntrunit Tn §edin{a ordinara Tn data de 30.06.2021; Luand in dezbatere: Referatul de aprobare nr.3082/15.06.2021 a Primarului comunei Stremt – judetul Alba la proiectul de hotarare privind Citește mai mult…

HCL nr. 46 din 30.06.2021 – privind decintare cheltuieli cu naveta

HOTARAREA NR.46/30.06.2021 Privind a aprobarea decontarii cheltuielilor de transport a personalului didactic care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza Comunei Stremt, pentru perioada 01.05-31.05.2021 Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de 30.06.2021 Luand in dezbatere proiectul de hotarare nr.3072/15.06.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor Citește mai mult…

HCL nr. 45 din 30.06.2021 – atribuire denumiri strazi

HOTARAREA NR. 45/30.06.2021 privind aprobare Nomenclatorului stradal al comunei StremtConsiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinja ordinara la data de 30.06.2021 Avand in vedere: proiectul de hotarare nr 3075/15.06.2021 msojit de referatul de aprobare nr. 3083/15.06.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr.3079/15.06.2021 -avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 Citește mai mult…

HCL nr. 44 din 07.06.2021 – predare amplasament CNI construire Sala sport

HOTARAREA NR. 44/07.06.2021 privind predarea cStre Ministerul DezvoltSrii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Invest^ “C.N.I.” S.A., a amplasamentului §i asigurarea condipor in vederea executSrii obiectivului de invest^ Project pilot – Construire „SalS de sport scolarS” din sat Stremt, nr.116 B, comuna Stremt, judejul Alba”Consiliul Local al comunei Citește mai mult…