NR. 1852/06.04.2021

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata, Primarul comunei Stremt propune spre dezbatere publica textul complet al Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Stremt pentru anul 2021. se aduce la cunostinta publica ce s-a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local Stremt-

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune In scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotarare mentionat.

Proiectul de act normativ mentionat, Tnsotit de raportul de specialitate §i referatul de aprobare este afisat si poate fi consultat la sediul Primariei comunei Stremt, nr.99, respectiv in format electronic pe adresa de email primaria_stremt@yahoo.com, p^ni la data de 16.04.2021