nr. 1631/29.03.2021
ANUNT
In conformitate cu prevederile art.7 din L. Nr.52/2003 privind transparent decizionala in administra^ia publica, republicata, azi 29.03.2021 se aduce la cuno§tin{a publica anunjul de intense referitore la elaborarea urmatorului project de act normativ

-Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflate!’ de 2.6%

Proiectul de act normativ menjionat, insojit de expunerea de motive §i referatul de specialitate poate fi consultat la sediul Primariei comunei Stremt, nr.99 sau pe site-ul www.primariastremt.ro

Cei interesaji pot transmite, Tn scris, la registratura primariei Stremt, pana la data de 12.04.2021 propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Materialele vor cuprinde mentiunea,,Recomandare la project de act normativ,,.

NR. 1226/12.03.2021
PROIECT DE HOTARARE privind indexarea impozitelor §i taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%
Consiliul local al comunei Stremt intrunit in sedinta ordinara la data de

Avand Tn vedere prevederile:

f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

h) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

i) Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutul National de Statistics! nr. 289/2017

Luand Tn considerare postarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a ratei inflatiei de 2.6% pentru anul 2020

Vazand raportul nr.1360/18.03.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Stremt precum si raportul Comisiilor de specialitate nr.1,2 §i 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Stremt privind indexarea impozitelor §i taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6%

Luand Tn considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale care are la baza dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea activitatilor stabilite Tn competenta acestor autoritati,

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala Tn administrate

In temeiul – art.8, art. 129, alin. (4) lit.c , art.289 art. 139 alin 3 lit a art.196 alin. 1 lit.a si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1. – (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2022, se stabilesc prin indexarea cu rata inflatiei de 2.6% conform anexelor prezentei hotarari.

(2) Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al comunei Stremt, sunt prevazute Tn Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. (I)lmpozitul pe cladiri, impozitul pe teren §i impozitul pe mijloacele de transport sunt create fiscale anuale, care se platesc Tn doua rate egale, pana la 31 martie §i 30 septembrie inclusiv.

(2)Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1), contribuabilii datoreaza majorari de Tntarziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art.3. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluia§i buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plate§te integral pana la primul termen de plata.

Art.4. In cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipate pana la data de 31.03.2022 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren §i a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda o bonificatie in cuantum de 10%.

Art.5 Se aproba criteriiile §i procedurile privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri folosita ca domiciliu §i/sau alte cladiri aflate Tn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevTzute la art.3 alin 1 lit.b §i art. 4 alin 1 din Legea nr.341/2005 cu modificarile §i completarile ulterioare §\ pe terenurile aferente cladirii de domiciliu §i/sau alte terenuri aflate Tn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevTzute la art.3 alin 1 lit.b §i art. 4 alin 1 din Legea nr.341/2005 cu modificarile §i completarile ulterioare astfel cum sunt redate Tn Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba criteriiile §i procedurile privind achitarea taxei pentru eliberarea, prelungire §i reavizare acord de reabilitare a drumurilor publice astfel cum sunt redate Tn Anexa 3 la prezenta hotarare

Art.6 Se aproba lista facilitator fiscale acordate contribuabililor din comuna Stremt, pentru impozitele §i taxele datorate de ace§tia Tn anul 2021, astfel cum este redata Tn Anexa 5 la prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba scutirile la plata impozitelor §i taxelor locale conform anexei 6 la prezenta hotarare

Art.8 Aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Stremt prin aparatul de specialitate al sau.

Art.9 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Alba, Primarului comunei Stremt . compartimentului de specialitate din cadrul Primariei §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile.

NR. 1496/23.03.2021

Referat de aprobare

privind indexarea impozitelor §i taxelor locale §i a taxelor speciale pentru anul 2022 cu rata

inflaliei de 2.6%

In conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) punctul b) din Legea ne.273/2006 privind finanjele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale au Tn competenta §i responsabilitatea Tn domeniul stabilirii, constatarii, controlului, urmaririi §i Tncasarii impozitelor §i taxelor locale, precum §i a oricaror altor venituri ale unitajilor administrativ-teritoriale, prin compartimentele proprii de specialitate.

Necesitatea elaborarii unui proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale se fundamenteaza pe baza urmatoarelor articole din cuprinsul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare:

  • Art.491 – Indexarea impozitelor §i taxelor locale

► In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta Tntr-o anumita suma Tn lei sau care este stability pe baza unei anumite sume Tn lei, sumele respective se indexeaza anual, de catre consiliile locale, {inand cont de rata infla{iei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice §i Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice.

► Sumele indexate conform alin.(1) se aproba prin hotarare a consiliului local §i se aplica Tn anul fiscal urmator. Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel pu{in 3 zile lucratoare Tnainte de expirarea exercijiului bugetar, Tn anul fiscal urmator, Tn cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta Tntr-o anumita suma Tn lei sau care este stability pe baza unei anumite sume Tn lei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin.

(1).

  • art.495 lit.f) conform caruia: “ consiliile locale adopta hotarari privind nivelurile impozitelor §i taxelor avand competenta de a astabili cota/valoarea impozitelor §i taxelor locale cand prin lege sunt stabilite limite minime §i maxime;
  • art.462 alin(2), art.467 alin.(2) §i art.472 alin.(2) conform carora consiliul local stabile§te nivelul bonificatiei de pana la 10% pentru plata cu anticipate a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren §i impozitul pe mijloacele de transport;
  • art.484 alin.(1) si art.486 alin.(1) §i alin.(2) conform carora consiliul local poate stabili taxe speciale §i alte taxe locale;
  • art.489 conform caruia “Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele §i taxelel locale prevazute Tn prezentul titlu, Tn functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum §i de necesitatile bugetare locale”, cu excepfia taxelor judiciare de timbru, alte taxe de timbru prevazute de lege §i taxele extrajudiciare de timbru, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale, iar cotele adijionale nu pot fi mai mari de 50% fa{a de nivelurile maxime stabilite prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
  • art.456 alin.(2), art.464 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470 alin.(3), art.476 alin.(2), art.485 alin.(1) §i art.487, conform carora consiliul local poate stabili acordarea de scutiri §i reduced de la plata impozitelor §i taxelor locale.

Luand Tn considerare prevederile articolelor de mai sus propunem pentru anul 2020 o majorare a taxelor §i impozitelor locale cu 2.6% echivalentul ratei inflate! pentru anul 2020(pentru anul 2022 impozitele §i taxele locale prevazute Tn sume fixe nu se majoreaza fata de cele prevazute Tn Codul fiscal).

TABLQUL

cuprinzand cotele,valorileimpozabile,nivelurileimpozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabil esc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al.comunei Stremt, Tn limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal > Titlul IX – Impozite si taxe locale

Art.455

(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire.

(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate , date in administrare ori in folosinta , dupa caz, oricaror entitati altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz, in conditiile similare impozitului pe cladiri.

(3) Taxa pe cl ad in se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere , administrare ori folosinta.
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI
Art. 456 Scutiri Sunt prevazute in anexa nr. 5
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
0,1% 0,1%
Art. 457 alin. (2) lei/m2
Tipul cladirii VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021
Valoarea impozabila Valoarea impozabila
Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si Tncalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de ap§, canalizare, electricitate sau Tncalzire Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si Tncalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau Tncalzire
A. Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate Tn urma unui tratament termic si/sau chimic 1.100 660 1.129 677