In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparent decizionala in administratia publics, republicata, Primarul comunei Stremt propune spre dezbatere publics textul complet al Proiectului de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Stremt, judetul Alba Tnsotit de referatul de aprobare, project ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Stremt. Proiectul de hotarare a fost publicat in data de 30.03.2021 pe site-ul Primariei comunei Stremt http://primariastremt.ro/ si la sediu Primariei.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei comunei Stremt din sat Stremt , nr. 99, comuna Stremt, judetul Alba, respectiv in format electronic pe adresa de email : primaria_stremt@yahoo.com, pana la data de 12.04.2021

Nr.1267/15.03.2021
PROIECT DE HOTARARE

privind atribuirea de denumiri tuturor strazilor din satele componente ale Comunei Stremt si aprobare a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt
Consiliul Local al comunei Stremt, Tntrunit in sedinta ordinara la data de Avand in vedere:

  • proiectul de hotarare nr. 1267/15.03.2021 Tnsotit de referatul de aprobare nr.1269/15.03.2021 §i referatul compartimentului de specialitate nr. 1268/15.03.2021

-avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului local ala comunei Stremt

  • Ordinul ANCPI nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedure de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale (RENNS);
  • Legea nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 2 lit. d) din Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia: „atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, strazi, statii ale mijloacelor de transport in comun, precum si pentru objective si institute de interes local se face de catre consiliile locale”;
  • art. 5 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificari si completari ulterioare, prin care se prevede ca, „nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.”;
  • prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare,

H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Judejului Alba, precum §i al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judejul Alba, cu modificarile §i completarile ulterioare, Anexa nr. 68 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stremt.

art.453 din Legea nr.227/2019 -Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare;

  • Art. 1-3 din HG nr.777/2016 privind structura, organizarea §i func{ionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

-art.3 din OUG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

Vazand avizul nr emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a judetului

Alba, Tnregistrat la Primaria comunei Stremt sub nr. prin care se avizeaza

favorabil proiectul privind aprobarea Nomenclatorului stradai al Comunei Stremt

-art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenja decizionala in administratia publica, In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), ale art. 139 alin. (3) lit. a) si e) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotArA§te

Art. 1 Se aproba atribuirea de denumiri tuturor strazilor, din satele componente ale comunei, conform Anexelor 1 – 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Nomenclatorul stradai al comunei Stremt conform anexelor 1-4.

Art.3 Se aproba achizitionarea, in conditiile legii, a placutelor cu denumiri de strazi si a celor cu numerele de identificare, pentru toate imobilele situate In comuna Stremt.

Art.4 Primarul comunei Stremt, prin compartimentele de specialitate, asigura aducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5 Prezenta hotarare se va comunica Institu^ei Prefectului Judejului Alba, Primarului comunei Stremt , compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei , OCPI Alba, ISU „Unirea„Alba, SPCLEP Teius, CN Posta Romana, SC APA CTTA Alba, SC CPL CONCCORDIA, SC TELEKOM, ELECTRICA sA, AEP §i se va afisa la sediul §i pe site-ul primariei comunei Stremt §i se va publica pe si poate fi atacata Tn termen de 30 de zile

Nr 1268/15.03.2021

RAPORT

privind atribuirea de denumiri tuturor strazilor din satele componente ale Comunei Stremt si aprobare a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt
In ultimii ani a avut loc o semnificativa dezvoltare a zonelor de locuit din comuna noastra, printr-o importanta crestere a constructiilor de locuinte si a extinderii retelei stradale.

Avand in vedere faptul ca la nivelul institutiilor de interes local, agenti economici, nu exista un nomenclator stradal unitar, pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii socio-economice a locuitorilor comunei Stremt si pentru deservirea acestora in conditii de operativitate si eficienta este necesar un Nomenclator stradal cu toate denumitrile de strazi.

De asemenea, au fost aprobate PUZ-uri si PUG-uri prin Hotarari ale Consiliului Local cu reglementari specifice detaliate, ce vor asigura desfasurarea unui trafic rural pe strazile nou infiintate. Pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii socio-economice a noilor locuitori, precum si a administratiei locale a fost si este necesara si identificarea in teritoriu imobilelor.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.

Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa administrativa a acestuia. Pentru imobilele cu cladiri/constructii situate in extravilan adresa administrativa se identifica prin denumirea drumului si numarul administrativ atribuit de autoritatea public locala competenta, care reprezinta pozitia kilometrica fata de originea drumului. Denumirea drumului este alcatuita din categoria si indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.

Numarul administrativ se atribuie de catre autoritatea public locala. Un numar administrativ este intotdeauna compus dintr-un numar care poate fi suplimentat cu o litera mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele I, O si Q nu vor fi folosite.

Numerele administrative sunt atribuite consecutiv in ordine crescatoare astfel incat numerele impare sunt folosite pe partea stanga a drumului dinspre centrul localitatii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreapta a drumului.

Avand In vedere cele mai sus mentionate, in conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.7/1996, ale Codului fiscal si ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local urmatoarele:

Aprobarea atribuirii de denumiri tuturor strazilor din satele componente ale Comunei Stremt si a Nomenclatorului stradal al comunei Stremt pentru care am tinut cont si de concordanta dintre propuneri cu traditiile locale, cu specificul cultural si istoric -iista cu denumirile si delimitarile cailor de comunicatie este prezentata in

anexele nr. 1-4 la prezentul raport;

Anexele se pastreaza in format scris cat si electronic la compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.